Језик: Ћирилица | Latinica | English

ИНФО COVID-19

АКТУЕЛНО

Новости

1.10.2020
30.9.2020
29.9.2020
24.9.2020
15.9.2020
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


ПРЕГЛЕД ПРОПИСА
ЗАКОНИ
Редни број ПРОПИСИ О ФИСКАЛИЗАЦИЈИ Службени гласник Републике Српске Почетак примјене прописа Ћир. Лат.
  ЗАКОНИ
1. Закон о фискалним касама 96/07 14.08.2007 Преузми pdf документ  
1.1 Закон о измјенама и допунама Закона о фискалним касама 01/11 13.01.2011 Преузми pdf документ  
1.2 Закон о измјенама и допунама Закона о фискалним касама 65/14 01.08.2014 Преузми pdf документ  
1.3 Закон о измјенама и допунама Закона о фискалним касама 21/15 27.03.2015 Преузми pdf документ  
1.4 Закон о измјенама и допунама Закона о фискалним касама 58/19 17.07.2019 Преузми pdf документ  

ПРАВИЛНИЦИ
Редни број ПРАВИЛНИЦИ О ФИСКАЛИЗАЦИЈИ Службени гласник Републике Српске Почетак примјене прописа Ћир. Лат.
  ПРАВИЛНИЦИ
1. Правилник о техничким и функционалним карактеристикама фискалне касе, садржају формулара и начину испитивања узорка типа фискалне касе 13/08 21.02.2008 Преузми pdf документ  
1.1 Правилник о измјенама и допунама Правилника о техничким и функционалним карактеристикама фискалне касе, садржају формулара и начину испитивања узорка типа фискалне касе 121/08 31.12.2008 Преузми pdf документ  
2 Правилник о техничким и функционалним карактеристикама терминала, садржају формулара и начину испитивања узорка типа терминала 13/08 21.02.2008 Преузми pdf документ  
2.1 Правилник о измјенама Правилника о техничким и функционалним карактеристикама терминала, садржају формулара и начину испитивања узорка типа терминала 121/08 31.12.2008 Преузми pdf документ  
3 Правилник о функционалним карактеристикама софтверске апликације, садржају формулара и начину испитивања узорка типа софтверске апликације 13/08 21.02.2008 Преузми pdf документ  
3.1 Правилник о измјенама Правилника о функционалним карактеристикама софтверске апликације, садржају формулара и начину испитивања узорка типа софтверске апликације 121/08 31.12.2008 Преузми pdf документ  
4 Правилник о изгледу фискалних докумената, значењу појединих података садржаних у фискалним документима и контурама фискалног лога 13/08 21.02.2008 Преузми pdf документ  
5 Правилник о измјенама и допунама Правилник о изгледу фискалних докумената, значењу појединих података садржаних у фискалним документима и контурама фискалног лога 121/08 31.12.2008 Преузми pdf документ  
6 Правилник о садржају Записника о уништавању фискалног модула 18/08 07.03.2008 Преузми pdf документ  
7 Правилник о садржају Захтјева за замјену фискалног модула 18/08 07.03.2008 Преузми pdf документ  
8 Правилник о садржају Захтјева за накнадну фискализацију усљед сервисирања 18/08 07.03.2008 Преузми pdf документ  
8.1 Правилник о измјени Правилника о садржају Захтјева за накнадну фискализацију усљед сервисирања 16/09 14.03.2009 Преузми pdf документ  
9. Правилник о садржају Захтјева за иницијалну фискализацију 18/08 07.03.2008 Преузми pdf документ  
10 Правилник о измјенама Правилника о садржају Захтјева за иницијалну фискализацију 74/08 20.08.2008 Преузми pdf документ  
11 Правилник о изгледу, садржају и начину вођења досијеа и Сервисне књижице софтверске апликације 18/08 07.03.2008 Преузми pdf документ  
12 Правилник о изгледу, садржају и начину вођења досијеа и Сервисне књижице терминала 18/08 07.03.2008 Преузми pdf документ  
13 Правилник о изгледу, садржају и начину вођења досијеа и Сервисне књижице фискалне касе 18/08 07.03.2008 Преузми pdf документ  
14 Правилник о садржају писаног фискалног рачуна и начину његовог издавања 18/08 07.03.2008 Преузми pdf документ  
14.1 Правилник о измјени Правилника о садржају писаног фискалног рачуна и начину његовог издавања 121/08 31.12.2008 Преузми pdf документ  
15 Правилник о садржају писаног рекламираног рачуна и начину његовог издавања 18/08 07.03.2008 Преузми pdf документ  
15.1 Правилник о измјени Правилника о садржају писаног рекламираног рачуна и начину његовог издавања 121/08 31.12.2008 Преузми pdf документ  
16 Правилник о садржају и вођењу књиге дневних извјештаја 18/08 07.03.2008 Преузми pdf документ  
17 Правилник о динамици фискализације 55/08 21.06.2008 Преузми pdf документ  
17.1 Исправка Правилника о динамици фискализације 73/08 16.08.2008 Преузми pdf документ  
17.2 Правилник о измјенама и допунама Правилника о динамици фискализације 92/08 08.10.2008 Преузми pdf документ  
17.3 Правилник о изнјенама и допунама Правилника о динамици фискализације 118/08 24.12.2008 Преузми pdf документ  
17.4 Правилник о допунама Правилника о динамици фискализације 127/08 08.01.2009 Преузми pdf документ  
17.5 Правилник о изнјенама Правилника о динамици фискализације 21/09 01.04.2009 Преузми pdf документ  
17.6 Правилник о изнјенама Правилника о динамици фискализације 58/09 08.07.2009 Преузми pdf документ  
18 Правилник о изгледу и садржају ознаке којом се означава објекат у случају изрицања мјере забране обављања дјелатности, као и начину означавања таквог објекта 71/08 08.08.2008 Преузми pdf документ  
19 Правилник о изгледу и садржају обавјештења које обвезник истиче у објекту у коме врши промет робе, односно услуга 71/08 08.08.2008 Преузми pdf документ  
20 Правилник о изгледу сервисне, фискалне и програмске пломбе 71/08 08.08.2008 Преузми pdf документ  
21 Правилник о садржају евиденције о овлашћеним сервисима и сервисерима 16/09 14.03.2009 Преузми pdf документ  
22 Правилник о садржају евиденције о фискализованим касама 16/09 14.03.2009 Преузми pdf документ  
23 Правилник о садржају захтјева за промјену назива и адресе продајног мјеста 16/09 14.03.2009 Преузми pdf документ  
24 Правилник о садржају захтјева за брисање  из регистра фискализованих каса 86/14 07.10.2014 Преузми pdf документ  
25 Правилник о условима, поступку и начину извршења мјере забране обављања дјелатности... 25/15 10.04.2015 Преузми pdf документ  
26 Правилник о измјени Правилника о занатским дјелатностима 80/18 06.09.2018 Преузми pdf документ  
27 Шифарник земаља     Преузми Excel документ  

ОБРАСЦИ
Редни број НАЗИВ ОБРАСЦА Документ
  Захтјеви за корекцију података пренесених са фискалних система на ФТП сервер ПУ
1. Захтјев за корекцију дневних извјештаја - велепродаја Преузми Word документ
2. Захтјев за корекцију дневних извјештаја - малопродаја Преузми Word документ
  Примјери захтјева за корекцију података пренесених са фискалних система на ФТП сервер ПУ
1. Примјер корекције, малопродаја, промет Преузми pdf документ
2. Примјер корекције, малопродаја, рекламација Преузми pdf документ
3. Примјер корекције, велепродаја, рекламација Преузми pdf документ

ИЗВЈЕШТАЈ О ПОСЛАНИМ ДНЕВНИМ ИЗВЈЕШТАЈИМА СА ФИСКАЛНИХ КАСА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
1. Да ли се остварени промет од пружања књиговодствених услуга (шифра дјелатности: 69.20-рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; послови савјетовања који се односе на порез) региструје путем фискалне касе, при чему се исте не врше физичким лицима већ само привредним друштима и предузетницима, уз обавезно издавање фактуре?
У складу са одредбама члана 5. став 3. тачка п. Закона о фискалним касама („Службени гласник Републике Српске“, број: 69/07, 1/11, 65/14, 21/15 и 58/19), од обавезе регистровања сваког појединачног промета роба и услуга преко фискалне касе, ослобођени су промети добара на велико.
Под прометима добара на велико, у смислу одредби члана 1. став 1 Закона о измјенама и допунама Закона о трговини („Службени гласник Републике Српске“, број: 106/15), подразумијева се скуп свих пословних активности у вези са продајом робе или услуга лицима која купују ради даље продаје или коришћења у пословне сврхе.
Како је „добро“ у економском смислу, дефинисано као производ или услуга који директно или индиректно задовољава људске потребе, наведеним ослобађањем су обухваћени сви промети робе на велико без обзира да ли се врше унутар Републике Српске, према Федерацији БиХ, Брчко Дистрикту или према иностранству.
С тим у вези, порески обвезник који пружа књиговодствене услуге правним лицима и предузетницима, без обзира да ли су или нису у систему ПДВ-а, није у обавези да остварени промет региструје преко фискалне касе.
2. Шта се сматра прометом добра на велико, будући да су ти промети у смислу члана 5. став 3, тачка п) Закона о фискалним касама ослобођени од обавезе регистровања промета преко фискалне касе?
Чланом 9. став 1. Закона о трговини („Службени гласник Републике Српске“, број: 6/07, 52/11, 67/13 и 106/15) прописано је да трговина на велико је скуп свих пословних активности у вези са продајом робе или услуга лицима која купују ради даље продаје или коришћења у пословне сврхе. У смислу Закона о фискалним касама промет добара на велико је промет роба (производа) ради даље продаје, прераде и у пословне сврхе и промет услуга–извозне услуге и услуге између ПДВ обвезника (и давалац и корисник услуге у ПДВ систему). Промет добара на велико порески обвезник није дужан регистровати преко фискалне касе, односно издати купцу фискални рачун.
3. Уколико се ради о комисионој продаји, на који износ гласи фискални рачун? Да ли гласи само на вриједност услуге, будући да се ради о продаји туђе робе?
Чланом 20. Закона о трговини („Службени гласник Републике Српске“, број: 6/07, 52/11, 67/13 и 106/15) прописано је да су комисионе услуге оне услуге које обавља комисионар у своје име а за рачун комитента када врши један или више послова набавке или продаје робе коју му комитент повјери, уз накнаду. Трговац који врши ову врсту услуга дужан да води евиденцију о примљеној и продатој роби, односно испорученој роби и извршеним услугама, а што је прописано чланом 51. истог закона. Фискални рачун у комисионој продаји гласи на укупну вриједност промета , односно гласи на онај износ колико заједно износи вриједност продате робе и извршене услуге (износ на фискалном рачуну=вриједност робе+вриједност услуге).
4. Да ли се остварени промет приликом продаје основних средстава региструје преко фискалне касе?
Промет остварен продајом основног средства не региструје се преко фискалне касе.
5. Како се врши евидентирање промета за извршене услуге у угоститељству? Да ли се може клијенту издати збирни фискални рачун за све извршене услуге (преноћиште+храна+ пиће +.....), или се свака услуга појединачно фискализује?
Чланом 5. став 5. З7акона о фискалним касама је прописано да се моментом промета роба, односно услуге сматра моменат када је роба предата купцу, односно кад је услуга извршена, па према томе за сваку појединачно извршену услугу у угоститиељству издаје се фискални рачун, односно, односно промет од услуге се региструје преко фискалне касе онако како се услуга врши.
6. Уколико се врши жирално плаћање, да ли се такви промети региструју преко фисклане касе?
Регистровање промета преко фискалне касе не зависи од начина плаћања, већ од тога да ли су промети роба и услуга у смислу Закона о фискалним касама изузети од обавезе регистровања преко фискалне касе и уколико се плаћање роба и услуга које нису изузете од обавезе регистровања преко фискалне касе врши жирално на бази фактуре (рачуна) у фактуру,односно рачун обавезно се уноси број фискалног рачуна на основу кога је регистрован промет преко фискалне касе, сходно члану 71. став 1. Закона о фискалним касама.
7. Да ли клијент има право да не плати тробу (услугу) уколико му није издат фискални рачун?
Чланом 72. став 1. тачка в) Закона о фискалним касама прописано је да клијент има право да не плати робу (услугу) и да задржи робу (услугу) уколико му није издат фискални рачун.
8. Да ли су пољопривредна газдинстава у обавези да за остварене промете издају фискалне рачуне?
Пољопривредна газдинства уколико нису ПДВ обвезници нису у обавези да за остварени промет издају фискалне рачуне из разлога што су чланом 5. став 1. тачка а) Закона о фискалним касама такви промети ослобођени фискализације.Пољопривредна газдинства која су ПДВ обвезници, а који производе са пољопривредних газдинстава продају ради даље продаје или прераде или пак пружају услуге другим ПДВ обвезницима нису дужни за ову врсту промета издати фискални рачун јер се наведени промет сматра прометом добара на велико који је у складу са чланом 5.став 3. тачка п) Закона о фискалним касама ослобођен регистровања промета преко фискалне касе.
9. Ко је ослобођен од фискализације новим измјенама Закона о фискалним касама?
У складу са Законом о измјенама Закона о фискалним касама, који је у примјени од 01.08.2014. године, од обавезе регистровања промета преко фискалне касе ослобођени су сви промети робе на велико, извозне услуге као и промет услуга између ПДВ обвезника у БиХ, самостални предузетници који обављају занатску дјелатност као мали предузетници у складу са одредбама закона којим се уређује опорезивање дохотка, осигуравајућа друштва која пружају услуге осигурања у Републици Српској, дјелатност игара на срећу, као и туристичке услуге сеоских домаћинстава.
10. Које су обавезе пореских обвезника који су ослобођени од фискализације?
Порески обвезници који су ослобођени од обавезе регистровања промета преко фискалне касе, преко овлаштеног сервисера подносе Захтјев за брисање из регистра фискализованих каса (Образац-ЗБФРК)
11. Да ли порески обвезници који су ослобођени од фискализације могу да задрже фискалну касу у сврху издавања рачуна?
Порески обвезници приликом подношења Захтјева за брисање из регистра фискализованих каса имају могућност да у том захтјеву искажу своју намјеру да касу задрже у сврху издавања рачуна о чему ће Пореска управа издати Рјешење.
12. Које су обавезе предузетника који су ослобођени од обавезе регистровања промета преко фискалне касе?
Предузетници који су Законом о фискалним касама ослобођени од обавезе регистровања промета преко фискалне касе, дужни су уз Захтјев приложити и Потврду од Занатско предузетничке коморе РС којом се потврђује да исти обавља занатску дјелатност и дјелатност старих и умјетничких заната. Када је ријеч о предузетницима који су ослобођени од обавезе регистровања потребно је нагласити да се ослобађање односи на двије категорије предузетника и то:

 • који обављају дјелатност старих и умјетничких заната за промет од продаје сопствених производа;
 • који обављају занатску дјелатност и имају статус малог предузетника
13. Да ли порески обвезник који је прије измјена Закона о фискалним касама имао фискалну касу за велепродајни начин рада може исту задржати за издавање рачуна лицима која нису ПДВ обвезници?
Порески обвезник који остварује и промет који није изузет од обавезе регистровања промета преко фискалне касе, након ступања на снагу измјена и допуна Закона о фискалним касама, наставља да региструје на постојећој фискалној каси промет који подлијеже обавези регистровања.

ПРОИЗВОЂАЧИ И СЕРВИСЕРИ
Р. Бр. Назив предузећа Kод произвођача Статус произвођача Web site
1 ДИГИТ A овлашћени www.digit-rs.com

Aдреса: Kраља Петра I Kарађорђевића 83a/2, Бања Лука
Koнтакт телефон: 051/227-510, 227-520
Факс: 051/227-521
E-mail: fiskalne.kase@digit-rs.com, digit@digit-rs.com


Одобрени фискални системи:
 1. Фискални штампач типа PARTNER V, софтверска апликација VLP_FISKAL и терминал HIT-CP01 V, за велепродајни начин рада
 2. Фискални штампач типа PARTNER, софтверска апликација FISKAL-PARTNER и терминал HIT-CP01
 3. Фискална каса FAVOURITE и терминал HIT-F02
 4. Фискална каса e.Xpert и терминал SIM 300
 5. Фискална каса EX300 и терминал SIM 300

Потписан је Уговор о међусобним правима и обавезама између Министарства трговине и туризма и ДОО "ДИГИТ" Бањалука, дана 22.10.2008. године, Уговор број 14-01-27-У-1/08.

1.1 СЕРВИСЕРИ

Овлаштени сервиси:
Сервиси који су прошли контролу исправности података (ДИГИТ)

2 MИКРОЕЛЕКТРОНИКА E овлашћени www.mikroelektronika.net

Aдреса: Благоје Паровића бб-Новаковићи, Бања Лука
Koнтакт телефон: 051/389-030, 389-040
Факс: 051/389-044
E-mail: info@mikroelektronika.net

Одобрени фискални системи:
 1. Фискални штампач типа HYBRID, софтверска апликација F-link h или F-link hp и терминал DTT-007, за малопродјни и велепродајни начин рада
 2. Фискална каса типа АЛТЕРА и терминал ДТТ-002, Микроелектроника
 3. Фискална каса типа ИМПЕРА и терминал ДТТ-002, Микроелектроника
 4. Фискална каса типа ИНВЕНТА и терминал ДТТ-002, Микроелектроника
 5. Фискални штампач типа PROFESSIONAL, софтверска апликација F-link или F-link hp и терминал ДТТ-003
 6. Фискални штампач ME P1000C, софтверску апликацију F-link ME-C и терминал типа ME C, за малопродајни и велепродајни начин рада
 7. Фискална каса типа ME К20C и терминал типа МЕ С регистрованог произвођача ''Микроелекроника'' а.д. Бања Лука, за малопродајни начин рада

Потписан је Уговор о међусобним правима и обавезама између Министарства трговине и туризма и Микроелектронике А.Д. Бања Лука, дана 31.07.2008. године, Уговор број 14-01-26-У-1/08.

2.1 СЕРВИСЕРИ

Овлаштени сервиси:
Сервиси који су прошли контролу исправности података (MИКРОЕЛЕКТРОНИКА)

3 ГАЛЕБ ГРОУП K овлашћени www.galeb.com

Aдреса: Цара Уроша 107, Бијељина
Kонтакт телефон: 055/211-471
Факс: 055/211-468
E-mail: galebbn@teol.net

Одобрени фискални системи:
 1. Фискална каса типа MP55-Plus и терминал DTT005-Plus
 2. Фискална каса типа MP5000-Plus и терминал DTT005-Plus
 3. Фискални штампач типа FP550-Plus, софтверска апликација FisPLUS и терминал DTT005G-Plus

Потписан је Уговор о међусобним правима и обавезама између Министарства трговине и туризма и "GALEB GROUP" д.о.о. Бијељина, дана 17/10/08 године, Уговор број 14-01-44-У-1/08.

3.1 СЕРВИСЕРИ

Овлаштени сервиси:
Сервиси који су прошли контролу исправности података (ГАЛЕБ ГРОУП)

4 AРИУС J регистровани www.arius.ba
Адреса: Јована Дучића 49, Бања Лука
Koхтакт телефон: 051/313-666
Фaкс: 051/305-794
E-mail: fiskalna-kasa@arius.ba
5 ЛАНАКО M регистровани www.lanaco.com
Aдреса: Kњаза Милоша 15, Бања Лука
Koнтакт телефон: 051/335-500
Факс: 051/335-508
E-mail: office@lanaco.com
6 AНЕКС O регистровани www.aneks.com
Aдреса: Kрајишких Бригада 113, Бања Лука
Koнтакт телефон: 051/333-900, 241-543
Факс: 051/214-545
E-mail: office@aneks.com
7 "MГ ФИСКАЛ" Д.O.O. T регистровани  
Aдреса: Видовданска 33, Бања Лука
Koнтакт телефон: 066/441-218

Упуства за подешавање веб претраживача за приступ серверу Фискал Пореске управе Републике Српске


ОБАВЈЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске