Језик: Ћирилица | Latinica | English

ИНФО COVID-19

АКТУЕЛНО

Новости

1.10.2020
30.9.2020
29.9.2020
24.9.2020
15.9.2020
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса

A- / A / A+

ПРЕГЛЕД ПРОПИСА
Редни број НАЗИВ ПРОПИСА Службени гласник Републике Српске Почетак примјене прописа Ћир Лат
  ЗАКОНИ
1. Закон о пореском поступку Републике Српске 102/11 01.01.2012. Преузми pdf документ  
1.1. Исправка Закона о пореском поступку Републике Српске 108/11 01.01.2012. Преузми pdf документ  
1.2. Закон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске 67/13 16.08.2013. Преузми pdf документ  
1.3 Закон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске 31/14 02.05.2014. Преузми pdf документ  
1.4 Закон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске 44/16 11.06.2016. Преузми pdf документ  
  ПРАВИЛНИЦИ
1 Правилник о условима и начину регистрације и идентификације пореских обвезника 4/13 02.02.2013. Преузми pdf документ  

ОБРАСЦИ И УПУТСТВА

ПД обрасци и упутства
Редни број ПРИЈАВЕ ЗА РАГИСТРАЦИЈУ У ЈЕДИНСТВЕНИ СИСТЕМ РЕГИСТРАЦИЈЕ, КОНТРОЛЕ И НАПЛАТЕ ДОПРИНОСА Службени гласник Републике Српске Ћир Лат
1. Образац ПД3100 – Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса 4/13 Преузми pdf документ  
2. Образац ПД3110 – Пријава / Промјена / Одјава индивидуалне уплате доприноса 4/13 Преузми pdf документ  
3. Образац ПД3120 - Пријава / Одјава уплате доприноса у одређеним околностима 4/13 Преузми pdf документ  
4. Образац ПД3210 - Захтјев за одјаву обвезника доприноса 4/13 Преузми pdf документ  
5. Образац ПД3220 - Захтјев за промјену података о доприносима у годишњем увјерењу 4/13 Преузми pdf документ  
6. Образац ПД3350 – Увјерење о уплаћеним доприносима 4/13    
7. Објашњење о попуњавању ПД образаца   Преузми pdf документ  

Шифарник основа осигурања
Шифра Назив Опис Пријава Напомена
01 Радни однос Лице које је запослено код правног или физичког лица – резидента Републике Српске или правног или физичког лица са сједиштем у другом ентитету, дистрикту или држави, републичком органу, органу јединице локалне самоуправе, јавној установи или другој организацији у Републици, лице запослено у заједничким органима Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Брчко Дистрикт) са пребивалиштем у Републици, као и лице запослено у Брчко Дистрикту са пребивалиштем у Брчко Дистрикту ако је пријављено у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса ПД3100  
02 Изабрана или именована дужност Лице које је изабрано или именовано на јавну или другу дужност без заснивања радног односа и обављањем те дужности остварује примања која представљају доходак у смислу закона којим се уређује порез на доходак ПД3100  
03 Радни однос код нерезидента Лице које је на територији Републике Српске запослено код правног или физичког лица – нерезидента Републике Српске, међународне организације и установе или страног дипломатског или конзуларног представништва, ако међународним уговором није другачије одређено ПД3100  
04 Рад или стручно усавршавање у иностранству Лице које је од стране правног или физичког лица – резидента Републике Српске код којег је запослено упућено на рад или стручно усавршавање у иностранство, ако није обавезно осигурано по прописима државе у коју је упућено или ако међународним уговором није другачије одређено ПД3100  
05 Радни однос у иностранству код иностраног послодавца Лице које је запослено у иностранству код иностраног послодавца, ако није обавезно осигурано код иностраног носиоца социјалног осигурања ПД3100 У примјени до 31.12.2015. год.
06 Самостална привредна или професионална дјелатност Лице које самостално обавља привредну или професионалну дјелатност ПД3100  
07 Уговор о ауторском праву

Лице које остварује приход од ауторских права

ПД3100  
08 Професионални спортиста Професионални спортиста ПД3100  
09 Корисник пензије Корисник права на пензију ПД3100  
10 Незапослено лице које остварује новчану накнаду Лице које је незапослено и остварује новчану накнаду у складу са прописима којима се уређује запошљавање и права за вријеме незапослености ПД3100  
11 Незапослено лице Незапослено лице док је редовно пријављено Заводу за запошљавање ПД3100  
12 Ванредни студент Ванредни студент док је редовно пријављен Заводу ПД3100  
13 Избјегло, расељено лице или повратник Избјегло и расељено лице и повратник ПД3100  
14 Здравствено осигурање бораца, војних инвалида, породица погинулих бораца и цивилних жртава рата Лице коме је признато право на здравствено осигурање у складу са законом којим се уређују права бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске и цивилних жртава рата ПД3100  
15 Социјална заштита Лице које је корисник права у складу са законом којим се уређују права из области социјалне заштите ПД3100  
16 Вјерски службеник Вјерски службеник ПД3100  
17 Носилац некомерцијалног породичног пољопривредног газдинства

Лице које обавља пољопривредну дјелатност и уписано је у Регистар пољопривредних газдинстава као носилац некомерцијалног породичног пољопривредног газдинства

ПД3110  
18 Страни држављанин на школовању Страни држављанин који се школује на територији Републике Српске, ако међународним споразумом није другачије одређено ПД3110  
19 Страни пензионер Држављанин Републике Српске који у цијелости или дјелимично остварује пензију и инвалиднину од иностраног исплатиоца, док има пребивалиште на територији Републике Српске, ако међународним споразумом није другачије одређено ПД3110  
20 Обавезно здравствено осигурање Лице које се лично укључује у обавезно здравствено осигурање ПД3110  
21 Цивилна заштита Лице које на територији Републике Српске учествује у акцији спасавања или одбране од елементарних непогода (пожар, поплава, земљотрес и друге непогоде проузроковане вишом силом), или у акцији предузетој ради спасавања живота грађана или отклањања материјалне штете на имовини ПД3120  
22 Добровољна ватрогасна служба Члан добровољног ватрогасног друштва за вријеме гашења пожара, спасавања људи и имовине угрожене пожаром и другим елементарним непогодама, уклањања посљедица елементарних непогода, одласка на вјежбу и повратку са вјежбе, као и за вријеме образовања за ватрогасну службу које организује ватрогасно друштво ПД3120 У примјени до 31.12.2012. год.
23 Помоћ државним органима и јавна дужност Лице које на захтјев републичког органа пружи помоћ том органу, као и лице за вријеме вршења одређених јавних функција или грађанских дужности по позиву републичких органа и органа јединица локалне самоуправе ПД3120  
24 Ученик на пракси Ученик и студент за вријеме практичне наставе, односно током обављања стручне праксе код послодавца ПД3100  
25 Обавезни казнени рад Лице за вријеме обављања обавезног рада приликом издржавања казне затвора, малољетничког затвора и за вријеме извршења васпитне мјере у дисциплинском центру за малољетнике, васпитној установи, васпитнопоправном дому или у другој установи за оспособљавање ПД3100 У примјени до 31.12.2015. год.
26 Преквалификација или доквалификација - ЗЗЗРС Незапослено лице за вријеме преквалификације или доквалификације, на коју је упућено од стране организације за запошљавање ПД3100  
27 Уговор о привременим и повременим пословима

Лице које у складу са прописима из области радних односа обављају привремене или повремене послове

ПД3100  
28 Уговор о стручном оспособљавању и усавршавању Лице за вријеме обављања стручног оспособљавања и усавршавања код послодавца, без заснивања радног односа, у складу са прописима из области радних односа. ПД3120  
29 Омладински рад Лице за вријеме омладинског радног ангажовања посредством задруге ученика, студената и незапослене омладине ПД3120 У примјени до 31.12.2012. године
30 Јавни радови Лице за вријеме учешћа у јавним радовима, које организује Република Српска или јединица локалне самоуправe ПД3120  
31 Радне акције Лице за вријеме учешћа у омладинској радној акцији, односно радном кампу и такмичењу (производном, спортском и др.) ПД3120 У примјени до 31.12.2012. године
32 Јавна дужност Лице за вријеме вршења одређених јавних функција или грађанских дужности по позиву (у својству посланика, свједока, судије поротника, вјештака или тумача и др.) ПД3100 У примјени до 31.12.2012. године
33

Лице са тешкоћама у развоју

Лице са тешкоћама у развоју, за вријеме стручног оспособљавања, након завршене основне школе.

ПД3100  
34 Радни однос у заједничким органима БиХ* Ради општине уплате доприноса, потребно је означити уколико упосленик ради у заједничким институцијама БиХ ПД3100  
35 Докуп стажа Незапослено лице коме је признато право на пензијско и инвалидско осигурање у складу са прописима којима се уређује запошљавање и осигурање за случај незапослености ПД3100  
36 Добровољни осигураник на ПИО

Лице које је добровољни осигураник у складу са прописима којима се уређује пензијско и инвалидско осигурање

ПД3110  
37 Цивилне жртве рата Лице којем је признато право на здравствено осигурање према Закону о заштити цивилних жртава рата ("Службени гласник Републике Српске" бр.24/10) ПД3100 У примјени до 31.12.2017. год.
38 Сауживалац породичне пензије Kорисник пензије које је ово право стекло насљеђивањем ПД3100  
39 Радни однос са здравственим осигурањем у ФБИХ/Брчком Лице које је запослено код правног или физичког лица резидента Републике а које жели да оствари здравствено осигурање у ФБИХ/Брчко Дистрикт ПД3100  
40 Радни однос са лицем преко 50 година живота које има право на ослобођење од пореза на доходак За лица преко 50 година живота, која је послодавац запослио,а која су претходно била на евиденцији Завода за запошљавање РС најмање годину дана непрекидно ПД3100 У примјени од 01.02.2011. године до 31.12.2015. године
41 Радни однос у ФБиХ/Брчком са здравственим осигурањем у РС За лица са пребивалиштем у Републици Српској, која доходак остварују у ФБиХ/Брчко Дистрикту, а која су пријављена на Фонд здравственог осигурања у Републици Српској ПД3100  
42 Радни однос по одлуци суда / рјешењу инспекције Ретроактивна пријава / одјава за лица која су по одлуци суда / рјешењу инспекције враћена на посао а за то вријеме била запослена код другог послодавца или примала накнаду за материјално обезбјеђење од стране Завода за запошљавање ПД3100  
43 Лица у поступку признавања права из ПИО Лица која су Фонду ПИО Републике Српске поднијела захтјев за остваривање права на пензију ПД3100  
44 Кориснии пензија ФПИО РС са пребивалиштем у иностранству Корисник пензије Фонда ПИО РС чије је пребивалиште у иностранству ПД3100  
45 Носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства (ПИО и здравствено осигурање) Лице које обавља пољопривредну дјелатност, уписано је у Регистар пољопривредних газдинстава као носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, и које је осигураник пољопривредник у складу са законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање ПД3110  
46 Рад преко омладинске задруге Лице до навршених 26 година живота које, у складу са законом, обавља послове преко омладинске задруге, односно без обзира на године живота ако није на редовном школовању ПД3100 У примјени од 01.01.2013. год.
47 Привремени и повремени послови преко омладинске задруге Лице за вријеме обављања привремених и повремених послова преко омладинских задруга до навршених 26 година ако се налази на редовном школовању ПД3120 У примјени од 01.01.2013. год.
48 Уговор о дјелу Лице које на основу уговора о дјелу, односно другог сличног уговора остварује накнаду ПД3100 У примјени од 01.01.2013. год.
49 Члан органа управљања или органа надзора

Члан органа управљања или надзора привредног друштва или другог облика организовања, а који по том основу примају накнаду

ПД3100  
50 Брачни друг запосленог у ДКП Брачни друг који борави са запосленим у дипломатско-конзуларном представништву БиХ уколико је прије одласка био у радном односу у БиХ, а у складу са законским прописима БиХ ПД3100  
51 Уговор о допунском раду Лице које остварује накнаду по основу уговора о допунском раду у складу за законом којим се уређује рад и радни односи ПД3100 У примјени од 01.01.2016. год.
52 Угоститељска дјелатност у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање Лице које самостално обавља угоститељску дјелатност пружањем услуга смјештаја, исхране и пића у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање које је уписано у регистар за обављање те дјелатности код надлежне организације, под условом да није обвезник доприноса на основу радног односа или корисник права на пензију ПД3110 У примјени од 01.01.2018. год.
53 Преквалификација и доквалификација –Фонд за ПИО Корисник права на новчану накнаду у вези са преквалификацијом и доквалификацијом и запошљавањем, које је ово право остварило према прописима о пензијском и инвалидском осигурању ПД3100  
54 Члан привредног друштва, одговорно лице без заснивања радног односа, прокуриста Члан привредног друштва или друге организације, одговорно лице у привредном друштву или другој организацији без заснивања радног односа, прокуриста, а који по том основу примају накнаду ПД3100  
55 Носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства (здравствено осигурање) Лице које обавља пољопривредну дјелатност, уписано је у Регистар пољопривредних газдинстава као носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, и које није осигураник пољопривредник у складу са законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање ПД3110 У примјени од 01.01.2018. год.

Шифарник општина и градова
СПИСАК ОПШТИНА И ГРАДОВА СА БРОЈЧАНИМ ОЗНАКАМА
НАЗИВ ОПШТИНЕ / ГРАДА ШИФРА ОПШТИНЕ / ГРАДА
Милићи 001
Бања Лука 002
Бијељина 005
Билећа 006
Козарска Дубица 007
Градишка 008
Крупа на Уни 009
Брод 010
Нови Град 011
Петровац 012
Шамац 013
Братунац 015
Брчко 016
Шифра општине „016“-Брчко користи се код плаћања одговарајуће врсте доприноса према фондовима социјалне сигурности и организацијама социјалног осигурања код којих су обвезници пријављени, односно остварују право на одређену врсту осигурања
Чајниче 023
Челинац 025
Дервента 027
Добој 028
Фоча 031
Гацко 033
Пелагићево 034
Ново Горажде 036
Петрово 038
Хан Пијесак 041
Језеро 043
Осмаци 045
Калиновик 046
Рибник 050
Котор Варош 053
Купрес 055
Лакташи 056
Лопаре 059
Љубиње 061
Модрича 064
Вукосавље 066
Мркоњић Град 067
Невесиње 069
Доњи Жабар 072
Приједор 074
Прњавор 075
Рогатица 078
Рудо 080
Оштра Лука 081
Источна Илиџа 085
Источно Ново Сарајево 088
Пале 089
Источни Стари Град 090
Трново 091
Кнежево 093
Соколац 094
Србац 095
Сребреница 097
Берковићи 099
Шековићи 100
Шипово 102
Теслић 103
Источни Дрвар 105
Требиње 107
Угљевик 109
Вишеград 113
Власеница 116
Зворник 119
Костајница 135
Источни Мостар 136
Станари 138

ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ОБВЕЗНИКА ДОПРИНОСА
КАКО ПОДНИЈЕТИ ЕЛЕКТРОНСКУ ПРИЈАВУ

Електронска пријава за регистрацију обвезника доприноса (осигураних лица / осигураника) у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса подноси се преко портала: Електронске услуге Пореске управе Републике Српске.

Подносилац електронске пријаве за регистрацију обвезника доприноса дужан је да на порталу потврди свој идентитет, наводећи идентитет корисника (корисничко име) и лозинку додјељену од старне Пореске управе Републике Српске. Приступни подаци (корисничко име и лозинка) обезбјеђују се подношењем Захтјева за додјелу приступних права за подношење пореских пријава у електронском облику.

У име подносиоца пријаве за регистрацију обвезника доприноса, пријаву може поднијети физичко или правно лице које поседује електронски сертификат Пореске управе Републике Српске, а на основу овлашћења за подношење пријаве ( Захтјев за давање / опозив овлашћења).

Приликом подношења пријаве за регистрацију обвезника доприноса подносе се докази на основу којих се утврђује својство обвезника доприноса (уговор о раду, рјешење надлежног органа и др.), односно престанак статуса обвезника доприноса, што је прописано Законом о пореском поступку Републике Српске. Скенирана документација обавезно се доставља у PDF формату и величина приложеног документа не смије бити већа од 2 мегабајта.

У поступку подношења пријаве за регистрацију обвезника доприноса, након пријаве на портал, врши се провјера да ли је подносилац пријаве за регистрацију овлашћен за подношење пријаве и да ли пријава садржи све податке који су потребни за регистрацију обвезника доприноса.

Такође, код електронске пријаве обвезника доприноса аутоматски се попуњавају сви подаци који су на почетку обраде обрасца познати: ЈИБ уплатиоца доприноса, назив уплатиоца доприноса, адреса, телефон. Аутоматска поља означена су сивом бојој и попуњавају се (или ажурирају) приликом снимања пријаве.

Уколико су сви подаци исправно попуњени, пријава за регистрацију добија статус “спремна за потпис” и преко апликације „е-потпис“, пријава се потписује.

Ако се у поступку подношења пријаве утврди да нису испуњени услови за прихватање пријаве, пријава се одбацује а подносилац пријаве се обавјештава о разлозима неприхватања пријаве. Уколико пријава за регистрацију обвезника доприноса не буде прихваћена, подносилац пријаве, након што отклони разлоге због којих пријава није прихваћена, може поднијети нову пријаву.

Све електронске пријаве за регистрацију обвезника доприноса подлијежу провјери исправности а надлежна подручна јединица Пореске управе која провјерава исправност електронске пријаве одређује се према сједишту уплатиоца доприноса (послодавца, органа који подноси пријаву и сл.).

Након што пријава за регистрацију обвезника доприноса буде успјешно поднесена, корисници система, коришћењем електронских услуга Пореске управе Републике Српске (https://eusluge.poreskaupravars.org/#/login), могу провјерити да ли је обвезник доприноса (радник, извршилац по основу уговора о дјелу, добровољни осигураник и др.) пријављен у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса. Активирање ове услуге врши се подношењем Захтјева за активирање електронских услуга (Образац З-ЕУ), који се предаје надлежној подручној јединици Пореске управе.

Поред тога, након што пријава за регистрацију обвезника доприноса буде успјешно поднесена, кориснику система отвара се PDF форма пријаве која је електронски потписана.

У складу са чланом 16. Закона о раду, послодавац је дужан да раднику уручи копију пријаве.

КОРИСНИЧКА УПУТСТВА ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Редни број КОРИСНИЧКА УПУТСТВА ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ У ЈЕДИНСТВЕНИ СИСТЕМ РЕГИСТРАЦИЈЕ, КОНТРОЛЕ И НАПЛАТЕ ДОПРИНОСА
1. Корисничко упутство - Образац ПД3100 Преузми pdf документ
2. Корисничко упутство - Образац ПД3110 Преузми pdf документ
3. Корисничко упутство - Образац ПД3120 Преузми pdf документ
4. Корисничко упутство - Образац ПД3210 Преузми pdf документ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
21.09.2017.

Најчешћа питања из области: Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса

1. Који је законски рок за пријаву радника у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?
Према члану 26. став 2. Закона о пореском поступку Републике Српске, пријаву за регистрацију запосленог (радника) у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса, уплатилац доприноса (послодавац) подноси најкасније један дан прије ступања запосленог на рад код послодавца, наведеног у уговору о раду или другом акту на основу којег се заснива радни однос.
2. Који је законски рок за пријаву добровољних осигураника у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?
Пријаву за регистрацију у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса добровољни уплатилац доприноса подноси у року од осам дана од дана почетка осигурања наведеног у акту надлежног фонда осигурања.
3. Који је законски рок за пријаву осталих обвезника доприноса, нпр. предузетника, носилаца породичних пољопривредних газдинстава, лица која раде ван радног односа (на основу уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о дјелу, уговора о стручном оспособљавању и усавршавању и уговора о допунском раду) у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?
Сходно члану 26. став 4. Закона о пореском поступку Републике Српске, уплатиоци доприноса, изузев послодаваца и добровољних осигураника, пријаву за регистрацију обвезника доприноса у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса подносе најкасније даном настанка правног основа из којег произлази обавеза плаћања доприноса.
4. Које се санкције предвиђају за кашњење у пријављивању обвезника доприноса у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?
Новчаном казном од 10.000 КМ до 30.000 КМ казниће се за прекршај уплатилац доприноса - правно лице ако не поднесе пријаву за регистрацију обвезника доприноса у Јединственом систему на начин и у року прописаном у члану 26. ст. 2. и 4. овог закона. За исти прекршај, новчаном казном од 3.000 КМ до 9.000 КМ казниће се одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном од 3.000 КМ до 9.000 КМ казниће се за прекршај уплатилац доприноса - физичко лице ако не поднесе пријаву за регистрацију обвезника доприноса у Јединственом систему на начин и у року прописаном у члану 26. ст. 2. и 4. овог закона.
5. Ко издаје прекршајни налог за прекршај због неподношења пријаве у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?
Инспекцијски надзор над примјеном члана 26. ст. 2. и 4. Закона о пореском поступку Републике Српске, којима се уређује подношење пријава за регистрацију у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса, осим Пореске управе, врше и Републичка управа за инспекцијске послове и Републичка управа за игре на срећу, у складу са одредбама овог закона.
6. Привремена забрана обављања дјелатности због неподношења пријаве у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса (члан 93б. Закона о пореском поступку Републике Српске).

Уколико у току посебне контроле овлашћени инспектор утврди да уплатилац доприноса није поднио пријаву за регистрацију обвезника доприноса у Јединственом систему на начин и у року прописаном чланом 26. ст. 2. и 4. овог закона, усменим рјешењем уплатиоцу доприноса изриче мјеру забране обављања дјелатности до отклањања неправилности, а најмање у трајању од 15 дана.

Усмено рјешење из става 1. овог члана извршава се одмах, печаћењем просторија, постројења, уређаја и друге опреме за рад којом уплатилац доприноса (послодавац) обавља дјелатност.

У случају извршења усменог рјешења печаћењем, порески обвезник, односно лице које присуствује контроли дужно је да осигура изношење кварљивих намирница из простора, те предузме све безбједносне и друге мјере да не би дошло до настанка штете.

Изузетно од става 1. овог члана, мјера забране обављања дјелатности неће се извршити уколико порески обвезник у року од 48 сати од изрицања усменог рјешења достави овлашћеном инспектору доказ о уплати новчане казне изречене прекршајним налогом за извршени прекршај из члана 95а. овог закона

7. Како се у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса, пријављује директор привредног друштва који није засновао радни однос у привредном друштву?
Уколико директор привредног друштва, односно предсједник или руководилац другог правног лица (удружења грађана, фондације и организације) није засновао радни однос у правном лицу, пријава обвезника доприноса (директора, предсједника или руководиоца) у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса врши се путем Обрасца ПД3100 – Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса, у којем се као основ обавезе плаћања доприноса наводи: Одговорно лице без заснивања радног односа (бројчана ознака / шифра: 54).
8. Како се у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса, пријављује радник који је радни однос засновао у Федерацији БиХ или Брчко дистрикту БиХ?
Пријава у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса, радника који је радни однос засновао у Федерацији БиХ или Брчко дистрикту БиХ а који право на здравствено осигурање и осигурање од незапослености остварује у Републици Српској, врши се путем Обрасца ПД3100 Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса, у којем се као основ обавезе плаћања доприноса наводи: Радни однос у Федерацији БиХ са здравственим осигурањем у Републици Српској (бројчана ознака / шифра: 41). У Одјељку 1 – Подаци о уплатиоцу доприноса, у тачки 7 (Шифра општине у којој се обавља дјелатност) потребно је навести шифру „000“, обзиром да се мјесто рада обвезника доприноса налази изван територије Републике Српске.
9. Како се у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса пријављују лица која су са послодавцем закључила уговор о обављању привремених и повремених послова?

Пријава у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса обвезника доприноса који је са послодавцем закључио уговор о обављању привремених и повремених послова, врши се путем Обрасца ПД3100 - Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса, у којем се као основ обавезе плаћања доприноса наводи: Уговор о привременим и повременим пословима (бројчана ознака / шифра: 27).

Чланом 204. став 1. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/16), прописано је да за обављање послова који су по својој природи такви да не трају дуже од 90 радних дана у календарској години и да не представљају послове за које се закључује уговор о раду послодавац може да закључи уговор о обављању привремених и повремених послова са:

1) незапосленим лицем;
2) радником који ради непуно радно вријеме - до пуног радног времена;
3) чланом омладинске или студентске задруге, у складу са посебним прописима;
4) корисником старосне пензије.

10. Како се у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса пријављују лица која су са послодавцем закључила уговор о дјелу?

Пријава у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса обвезника доприноса који је са послодавцем закључио уговор о дјелу, врши се путем Обрасца ПД3100 Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса, у којем се као основ обавезе плаћања доприноса наводи: Уговор о дјелу (бројчана ознака / шифра: 48).

Чланом 205. став 1. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/16), прописано је да послодавац може са одређеним лицем да закључи уговор о дјелу ради обављања послова који су ван дјелатности послодавца, а који имају за предмет самосталну израду или оправку одређене ствари, самостално извршење одређеног физичког или интелектуалног посла.

11. Како се у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса пријављују лица која су са послодавцем закључила уговор о допунском раду?

Пријава у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса обвезника доприноса који је са послодавцем закључио уговор о допунском раду, врши се путем Обрасца ПД3100 - Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса, у којем се као основ обавезе плаћања доприноса наводи: Уговор о допунском раду (бројчана ознака / шифра: 51).

Чланом 207. став 1. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/16), прописано је да радник који је закључио уговор о раду с пуним радним временом може, без сагласности послодавца, закључити уговор о раду са другим послодавцем за рад до половине пуног радног времена под условом да се радно вријеме радника код тих послодаваца временски не подудара и да се не ради о обављању послова из члана 167. овог закона.

12. Како се у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса пријављује лице које је засновало радни однос у својству приправника?

Закон о раду прописује да послодавац може да заснује радни однос са лицем које први пут заснива радни однос, у својству приправника, за занимање за које је то лице стекло одређену врсту и степен стручне спреме, ако је то као услов за рад на одређеним пословима утврђено законом или правилником. Наведена одредба односи се и на лице које је радило краће од времена утврђеног за приправнички стаж у степену стручне спреме која је услов за рад на тим пословима. За вријеме приправничког стажа, приправник има право на плату и сва друга права из радног односа, у складу са законом, општим актом и уговором о раду.

С тим у вези, пријава у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса обвезника доприноса – приправника врши се путем Обрасца ПД3100 - Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса, у којем се као основ обавезе плаћања доприноса наводи: Радни однос (бројчана ознака / шифра основа осигуарања: 01).

13. Да ли је самостални предузетник (или лице које обавља самосталну професионалну дјелатност), који је истовремено и корисник пензије, дужан да се пријави у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?

Лице које самостално обавља предузетничку или професионалну дјелатност, а које је истовремено и корисник пензије, није обвезник обрачунавања и плаћања доприноса за обавезна осигурања из система обавезних доприноса, те исти није дужан да се пријави у Јединствени систем регистрације, контролe и наплате доприноса.

14. Да ли је самостални предузетник (или лице које обавља самосталну професионалну дјелатност), који је истовремено обавезно осигуран по основу радног односа, дужан да се пријави у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?

Лице које самостално обавља предузетничку или професионалну дјелатност, а које је истовремено и обвезник доприноса (осигураник) по основу радног односа, није обвезник обрачунавања и плаћања доприноса за обавезна осигурања из система обавезних доприноса, те исти није дужан да се пријави у Јединствени систем регистрације, контролe и наплате доприноса.

15. Да ли се корисник пензије може пријавити у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса као лице које обавља послове по основу уговора о раду, уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о ауторском праву, уговора о дјелу и других сличних уговора?

Корисник пензије може се пријавити у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса као лице које обавља послове по основу уговора о раду на одређено или неодређено вријеме, са пуним или непуним радним временом, као и по основу уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о ауторском праву, уговора о дјелу и других сличних уговора.

За питање могућег ускраћивања раније стеченог права на пензију кориснику пензије који је након тога закључио уговор о раду, уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о ауторском праву, уговор о дјелу и други сличан уговор, обвезник доприноса (осигураник) се треба обратити Фонду за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, као органу који је, у складу са одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, надлежан за послове признавања и остваривања права из области пензијског и инвалидског осигурања.

16. Да ли физичко лице – грађаним може пријавити радника или другог обвезника доприноса у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?
Физичким лицима - грађанима који немају статус предузетника, а који имају статус послодавца, тј. запошљавају раднике (нпр. послодавци лица која обављају послове помоћног кућног особља, носиоци комерцијалних пољопривредних газдинстава и др.), омогућено је да раднике са којима су закључили уговор о раду (засновали радни однос) или други уговор о раду ван радног односа (уговор о обављању привремених и повремених послова и др.), пријаве у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса, путем Обрасца ПД3100 - Пријава/Промјена/Одјава уплате доприноса и Обрасца ПД3120 - Пријава/Одјава уплате доприноса у одређеним околностима, при чему ће дати послодавци (физичка лица - грађани), у одјељку број 1 поменутих образаца (Подаци о уплатиоцу доприноса) уписивати свој јединствени матични број (ЈМБ) или јединствени идентификациони број (ЈИБ) који је Пореска управа додјелила страним држављанима.
17. Колико износи најкраће дневно радно вријеме на које се радник може пријавити у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?

У Јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса, радник може бити пријављен на дневно радно вријеме у трајању од најмање два часа, осим ако посебним прописом није другачије одређено или уколико је радник закључио додатни уговор о раду са непуним радним временом у циљу остваривања пуног радног времена (осам часова дневно).

Чланом 41. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/16), прописано је да радни однос може да се заснује и за рад са непуним радним временом, на неодређено или одређено вријеме, али не краће од ¼ пуног седмичног радног времена, осим ако посебним прописом није другачије прописано а чланом 43. да радник који ради са непуним радним временом код једног послодавца може за остатак радног времена да заснује радни однос код другог послодавца и да на тај начин оствари пуно радно вријеме.

18. Колико износи најдуже дневно радно вријеме на које се радник може пријавити у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?

У Јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса, радник може бити пријављен на дневно радно вријеме у трајању од највише осам часова, без обзира да ли је радник закључио један уговор о раду са пуним радним временом или више уговора о раду са непуним радним временом.

Члан 57. став 1. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/16), прописује је да пуно радно вријеме радника износи 40 часова седмично а став 4. да радник може закључити уговор о раду с пуним радним временом само са једним послодавцем.

19. Како Пореска управа овјерава обрасце за пријаву / одјаву обвезника доприноса у Јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса?
Подручне јединице Пореске управе Републике Српске, које су надлежне за послове пријема и обраде Oбразаца ПД3100 – Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса, Oбразаца ПД3110 – Пријава / Промјена / Одјава индивидуалне уплате доприноса, Oбразаца ПД3120 - Пријава / Одјава уплате доприноса у одређеним околностима и Oбразаца ПД3210 - Захтјев за одјаву обвезника доприноса, који су објављени у прилогу Правилника о условима и начину регистрације и идентификације пореских обвезника („Службени гласник Републике Српске“, бр. 4/13), потврђивање пријема истих врше тако што у пољу “бар код“, које је саставни дио наведенох образаца, налијепе бар код број под којим је образац запримљен. Поред тога, у одјељку „Овјера“ – „Овјера Пореске управе“, овлашћени службеници подручних јединица Пореске управе уписују датум пријема наведених образаца, те запримљене обрасце овјеравају личним потписом.
20. Да ли је послодавац дужан да раднику уручи копију пријаве у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?
Сходно члану 16. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/16), послодвац је дужан да радника пријави у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса и уручи му копију пријаве.
21. Да ли Пореска управа издаје увјерења о статусу обвезника доприноса у Јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса?
Пореска управа, на захтјев обвезника доприноса, издаје увјерења о статусу обвезника доприноса у Јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса.
22. Како радник може провјерити да ли га је послодавац пријавио у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?

С обзиром да се подаци из Јединственог система регистрације, контроле и наплате доприноса сматрају пореском тајном, податке о регистрацији у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса радник може провјерити лично у свим подручним јединицама Пореске управе Републике Српске.

Поред тога, свако физичко лице може и путем интернета, коришћењем електронских услуга Пореске управе Републике Српске, провјерити податке о пријавама на обавезна осигурања (назив и ЈИБ уплатиоца доприноса, основ осигурања, радно вријеме – број часова дневно, стварна стручна спрема, почетак осигурања, престанак осигурања). Да би порески обвезник користио електронске услуге Пореске управе, односно добио приступне податке (корисничко име и лозинка), потребно је да попуни и Пореској управи достави Захтјев за актвирање електронских услуга.

23. Да ли се промјена личног имена обвезника доприноса посебно пријављује Пореској управи путем пријава за регистрацију обвезника доприноса у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?

Након што промјена личног имена (име и/или презиме) буде спроведена у евиденцијама надлежног органа унутрашњих послова, у складу са прописима којима је уређен начин промјене личног имена грађана, промјену личног имена није потребно посебно пријављивати Пореској управи путем пријава за регистрацију обвезника доприноса у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса.

Ажурирање личних података о обвезнику доприноса, што укључује и податке о личном имену, врши се аутоматски на основу евиденција надлежних органа унутрашњих послова.

У случају потребе, уплатилац или обвезник доприноса може контактирати надлежну подручну јединицу Пореске управе Републике Српске, како би Пореска управа по службеној дужности извршила ажурирање података о личном имену обвезника доприноса у Јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса.

24. Да ли се пријаве за регистрацију обвезника доприноса у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса могу подносити електронским путем?

Да, почевши од 28. јуна 2019. године, све пријаве за регистрацију обвезника доприноса у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса могу се подносити и електронским путем.

25. Како се подноси електронска пријава за регистрацију обвезника доприноса у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?

Електронска пријава за регистрацију обвезника доприноса (осигураних лица / осигураника) у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса подноси се преко портала: Електронске услуге Пореске управе Републике Српске. Подносилац електронске пријаве за регистрацију обвезника доприноса дужан је да на порталу потврди свој идентитет, наводећи идентитет корисника (корисничко име) и лозинку додјељену од старне Пореске управе Републике Српске. Приступни подаци (корисничко име и лозинка) обезбјеђују се подношењем Захтјева за додјелу приступних права за подношење пореских пријава у електронском облику. У име подносиоца пријаве за регистрацију обвезника доприноса, пријаву може поднијети физичко или правно лице које поседује електронски сертификат Пореске управе Републике Српске, а на основу овлашћења за подношење пријаве ("Захтјев за давање / опозив овлашћења). Приликом подношења пријаве за регистрацију обвезника доприноса подносе се докази на основу којих се утврђује својство обвезника доприноса (уговор о раду, рјешење надлежног органа и др.), односно престанак статуса обвезника доприноса, што је прописано Законом о пореском поступку Републике Српске. Скенирана документација обавезно се доставља у PDF формату и величина приложеног документа не смије бити већа од 2 мегабајта. У поступку подношења пријаве за регистрацију обвезника доприноса, након пријаве на портал, врши се провјера да ли је подносилац пријаве за регистрацију овлашћен за подношење пријаве и да ли пријава садржи све податке који су потребни за регистрацију обвезника доприноса. Такође, код електронске пријаве обвезника доприноса аутоматски се попуњавају сви подаци који су на почетку обраде обрасца познати: ЈИБ уплатиоца доприноса, назив уплатиоца доприноса, адреса, телефон. Аутоматска поља означена су сивом бојој и попуњавају се (или ажурирају) приликом снимања пријаве. Уколико су сви подаци исправно попуњени, пријава за регистрацију добија статус “спремна за потпис” и преко апликације „е-потпис“, пријава се потписује. Ако се у поступку подношења пријаве утврди да нису испуњени услови за прихватање пријаве, пријава се одбацује а подносилац пријаве се обавјештава о разлозима неприхватања пријаве. Уколико пријава за регистрацију обвезника доприноса не буде прихваћена, подносилац пријаве, након што отклони разлоге због којих пријава није прихваћена, може поднијети нову пријаву. Све електронске пријаве за регистрацију обвезника доприноса подлијежу провјери исправности а надлежна подручна јединица Пореске управе која провјерава исправност електронске пријаве одређује се према сједишту уплатиоца доприноса (послодавца, органа који подноси пријаву и сл.). Након што пријава за регистрацију обвезника доприноса буде успјешно поднесена, корисници система, коришћењем електронских услуга Пореске управе Републике Српске (https://eusluge.poreskaupravars.org/#/login), могу провјерити да ли је обвезник доприноса (радник, извршилац по основу уговора о дјелу, добровољни осигураник и др.) пријављен у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса. Активирање ове услуге врши се подношењем Захтјева за активирање електронских услуга (Образац З-ЕУ), који се предаје надлежној подручној јединици Пореске управе. Поред тога, након што пријава за регистрацију обвезника доприноса буде успјешно поднесена, кориснику система отвара се PDF форма пријаве која је електронски потписана. У складу са чланом 16. Закона о раду, послодавац је дужан да раднику уручи копију пријаве.


ОБАВЈЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ
28.06.2019.
Обавјештење о омогућавању електронског подношења Пријаве за регистрацију у јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса и Пореске пријаве за остале накнаде, Образац ПП ОН.

Обавјештавају се порески обвезници да је Пореска управа омогућила подношење Пријаве за регистрацију у јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса и Пореске пријаве за остале накнаде, Образац ПП ОН у електронском облику „online“ почев од 28.06.2019. године, путем веб странице Пореске управе Републике Српске-Електронске услуге.

24.01.2018.
Начин пријављивања обвезника доприноса - лицa које самостално обављају угоститељску дјелатност пружањем услуга смјештаја, исхране и пића у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса

Обавјештавамо пореске обвезнике да се обвезници доприноса - лица која самостално обављају угоститељску дјелатност пружањем услуга смјештаја, исхране и пића у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање, која су уписана у регистар за обављање те дјелатности код надлежне организације, под условом да нису обвезници доприноса на основу радног односа или корисници права на пензију, у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса пријављују путем Обрасца ПД3110 – Пријава / Промјена / Одјава индивидуалне уплате доприноса, у којем се као основ обавезе плаћања доприноса наводи: Угоститељска дјелатност у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање (бројчана ознака / шифра: 52).  

Напомињемо да су лица која самостално обављају угоститељску дјелатност пружањем услуга смјештаја, исхране и пића у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање, која су уписана у регистар за обављање те дјелатности код надлежне организације, под условом да нису обвезници доприноса на основу радног односа или корисници права на пензију, према члану 5. став 5. Закона о доприносима („Службени гласник Републике Српске“, број 114/17), који је ступио на снагу 1. јануара 2018. године, обавезно осигурана на здравствено осигурање.

Основица за обрачун доприноса за здравствено осигурање износи 30% од просјечне бруто плате у Републици Српској за претходну годину, а према посљедњем податку Републичког завода за статистику објављеном у „Службеном гласнику Републике Српске“, сходно члану 11. тачка 3. наведеног закона.

31.01.2018.
Начин пријављивања уговора о допунском раду у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса

Обавјештавамо пореске обвезнике да се пријава у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса обвезника доприноса који је са послодавцем закључио уговор о допунском раду, почев од 1. јануара 2018. године, врши путем Обрасца ПД3100 – Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса, у којем се као основ обавезе плаћања доприноса наводи: Уговор о допунском раду (бројчана ознака / шифра: 51).  

Напомињемо да су физичка лица (обвезници доприноса) која остварују накнаду по основу уговора о допунском раду у складу са законом којим се уређује рад и радни односи, према члану 6. Закона о доприносима („Службени гласник Републике Српске“, број 114/17), који је ступио на снагу 1. јануара 2018. године, обавезно осигурани на пензијско и инвалидско осигурање.

Такође, чланом 207. став 1. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/16), прописано је да радник који је закључио уговор о раду с пуним радним временом може, без сагласности послодавца, закључити уговор о раду са другим послодавцем за рад до половине пуног радног времена под условом да се радно вријеме радника код тих послодаваца временски не подудара и да се не ради о обављању послова из члана 167. овог закона.

24.01.2018.
Начин пријављивања обвезника доприноса - лицa које самостално обављају угоститељску дјелатност пружањем услуга смјештаја, исхране и пића у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса

Обавјештавамо пореске обвезнике да се обвезници доприноса - лица која самостално обављају угоститељску дјелатност пружањем услуга смјештаја, исхране и пића у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање, која су уписана у регистар за обављање те дјелатности код надлежне организације, под условом да нису обвезници доприноса на основу радног односа или корисници права на пензију, у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса пријављују путем Обрасца ПД3110 – Пријава / Промјена / Одјава индивидуалне уплате доприноса, у којем се као основ обавезе плаћања доприноса наводи: Угоститељска дјелатност у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање (бројчана ознака / шифра: 52).  

Напомињемо да су лица која самостално обављају угоститељску дјелатност пружањем услуга смјештаја, исхране и пића у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање, која су уписана у регистар за обављање те дјелатности код надлежне организације, под условом да нису обвезници доприноса на основу радног односа или корисници права на пензију, према члану 5. став 5. Закона о доприносима („Службени гласник Републике Српске“, број 114/17), који је ступио на снагу 1. јануара 2018. године, обавезно осигурана на здравствено осигурање.

Основица за обрачун доприноса за здравствено осигурање износи 30% од просјечне бруто плате у Републици Српској за претходну годину, а према посљедњем податку Републичког завода за статистику објављеном у „Службеном гласнику Републике Српске“, сходно члану 11. тачка 3. наведеног закона.

15.01.2018.
Нови начин пријављивања уговора о обављању привремених и повремених послова у Јединствени систем регистрације контроле и наплате доприноса

Обавјештавамо пореске обвезнике да се пријава у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса обвезника доприноса који је са послодавцем закључио уговор о обављању привремених и повремених послова, почев од 1. јануара 2018. године, врши путем Обрасца ПД3100 – Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса, у којем се као основ обавезе плаћања доприноса наводи: Уговор о привременим и повременим пословима (бројчана ознака / шифра: 27). 

Напомињемо да су физичка лица (обвезници доприноса) која у складу са прописима из области радних односа обављају привремене или повремене послове, према члану 4. Закона о доприносима („Службени гласник Републике Српске“, број 114/17), који је ступио на снагу 1. јануара 2018. године, обавезно осигурани на пензијско и инвалидско и здравствено осигурање.

Такође, чланом 204. став 1. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/16), прописано је да за обављање послова који су по својој природи такви да не трају дуже од 90 радних дана у календарској години и да не представљају послове за које се закључује уговор о раду послодавац може да закључи уговор о обављању привремених и повремених послова са:
1) незапосленим лицем;
2) радником који ради непуно радно вријеме - до пуног радног времена;
3) чланом омладинске или студентске задруге, у складу са посебним прописима;
4) корисником старосне пензије. 

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске