Језик: Ћирилица | Latinica | English

ИНФО COVID-19

АКТУЕЛНО

Новости

1.10.2020
30.9.2020
29.9.2020
24.9.2020
15.9.2020
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


ПРЕГЛЕД ПРОПИСА
Редни број НАЗИВ ПРОПИСА Службени гласник Републике Српске Почетак примјене прописа Ћир Лат
  ЗАКОНИ        
1. Закон о порезу на непокретности 91/15 01.01.2016. Преузми pdf документ  
  ПРАВИЛНИЦИ        
1. Правилник о упису у фискални регистар непокретности 100/16 03.12.2016. Преузми pdf документ  
2. Правилник о пореском рачуну и начину плаћања пореза на непокретности 100/16 03.12.2016. Преузми pdf документ  
  СТРУЧНА УПУТСТВА        
1. Стручно упутство за давање сагласности за достављање пореских аката електронском поштом   27.08.2020. Преузми pdf документ  

ОБРАСЦИ

ПРИЈАВЕ ЗА ПОРЕЗ НА НЕПОКРЕТНОСТИ
Редни број ПРИЈАВЕ ЗА ПОРЕЗ НА НЕПОКРЕТНОСТИ Службени гласник Републике Српске Ћир Лат
1. Образац ПФРН - Пријава за упис у фискални регистар непокретности 100/16 Преузми pdf документ  
2. Образац ЗОПН - Захтјев за ослобађање плаћања пореза и примјену ниже пореске стопе 100/16 Преузми pdf документ  
3. Образац ПВОН - Пријава за промјену власника / одјаву непокретности 100/16 Преузми pdf документ  
4. Образац ЗУПО - Захтјев за умањење пореске основице 100/16 Преузми pdf документ  

УПУТСТВА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПОРЕЗ НА НЕПОКРЕТНОСТИ

ПРИМЈЕРИ ПОПУЊЕНИХ ОБРАЗАЦА

ОСТАЛИ ОБРАСЦИ
Редни број ОСТАЛИ ОБРАСЦИ Ћир Лат
1. Захтјев за издавање увјерења о стању обавеза пореза на непокретности Преузми pdf документ  
2. Сагласност за достављање пореских аката - Образац СДПА-1 Преузми pdf документ  
3. Приговор због неподношења ЗОПН Преузми pdf документ Преузми Word документ  
4. Приговор због неподношења ЗУПО Преузми pdf документ Преузми Word документ  
5. Приговор због неподношења ЗУПО И ЗОПН Преузми pdf документ Преузми Word документ  
6. Приговор због погрешно утврђеног чињеничног стања Преузми pdf документ Преузми Word документ  

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ


Уплата се врши путем платног налога који се попуњава према упутству датом у табели:


Врста прихода Назив прихода
Уплатио је Име и презиме / назив пореског обвезника, адреса и број телефона
Сврха дознаке Порез на непокретности
Прималац Рачун јавних прихода града / општине
Датум уплате Датум уплате
Рачун пошиљаоца: Рачун пошиљаоца
(поље се не попуњава ако се плаћа у готовини)
Рачун примаоца: Рачун јавних прихода града / општине који је наведен у пореском рачуну за порез на непокретности
Износ Износ који се уплаћује у КМ
Број пореског обвезника ЈМБ физичког лица / ЈИБ правног лица
Врста уплате 0: редовна
Врста прихода 714112
Порески период: од Почетак пореског периода (дд/мм/гг)
Порески период: до Завршетак пореског периода (дд/мм/гг)
Општина Шифра града / општине гдје се непокретност налази, према шифарнику општина и градова
Буџетска организација

9999999ПРЕГЛЕД ТРЖИШНИХ ВРИЈЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА ГРАДОВЕ И ОПШТИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
ПРЕГЛЕД ТРЖИШНИХ ВРИЈЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА ГРАДОВЕ И ОПШТИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

ВРИЈЕДНОСТИ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА КОРЕКЦИЈУ ПРОЦИЈЕЊЕНЕ ТРЖИШНЕ ВРИЈЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ
Редни број ВРИЈЕДНОСТИ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА КОРЕКЦИЈУ ПРОЦИЈЕЊЕНЕ ТРЖИШНЕ ВРИЈЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ Службени гласник Републике Српске Почетак примјене прописа Ћир Лат
1. Рјешење о вриједностима коефицијената за корекцију процијењене тржишне вриједности непокретности за 2012. годину 73/12 01.01.2012. Преузми pdf документ  
2. Рјешење о вриједностима коефицијената за корекцију процијењене тржишне вриједности непокретности за 2016. годину 37/16 01.01.2016. Преузми pdf документ  
3. Рјешење о вриједностима коефицијената за корекцију процијењене тржишне вриједности непокретности за 2017. годину 28/17 01.01.2017. Преузми pdf документ  
4. Рјешење о вриједностима коефицијената за корекцију процијењене тржишне вриједности непокретности за 2018. годину 10/18 01.01.2018. Преузми pdf документ  
5. Рјешење о вриједностима коефицијената за корекцију процијењене тржишне вриједности непокретности за 2019. годину 9/19 01.01.2019. Преузми pdf документ  

СТОПЕ ПОРЕЗА НА ПОКРЕТНОСТИ

ПРЕГЛЕД ПРИПАДНОСТИ УЛИЦА ПО ЗОНАМА ЗА ГРАДОВЕ И ОПШТИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

ПРЕУЗИМАЊЕ ПОРЕСКОГ РАЧУНА У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ

Пореска управа Републике Српске омогућила је услугу електронског достављања рачуна (еРачуна) за порез на непокретности пореским обвезницима, која је доступна на интернет страници Електронске услуге - електронски рачун.

Када порески рачун за порез на непокретности у електронском облику буде креиран, сви порески обвезници који се региструју за ову услугу, ће на своју e-mail адресу добити обавјештење да им је креиран порески рачун у електронском облику, који ће тада моћи прегледати и преузети.

Наиме, ово функционално и економично рјешење омогућава пореским обвезницима активирање услуге електронског достављања рачуна за порез на непокретности без потребе доласка на шалтере Пореске управе Републике Српске, а доступно је на интернет страници Електронске улуге - електронски рачун, гдје порески обвезници који нису корисници еУслуга могу, уношењем тражених података, активирати услугу еРачун и користити погодности те услуге.

Циљ креирања електронског рачуна за непокретности је да се смање трошкови обраде података, затим ефикаснија, бржа и јефтинија достава рачуна за порез на непокретности.

Ова услуга пореским обвезницима - власницима непокретности у Републици Српској, који живе у БиХ или иностранству, омогућава да једноставно, кроз пар корака, путем интернета имају увид у своје обавезе за порез на непокретности.


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
06.03.2017.

Најчешћа питања из области пореза на непокретности

1. Кадa настаје обавеза плаћања пореза на непокретности?
Обавеза плаћања пореза на непокретности настаје даном када порески обвезник стекне или почне да користи непокретност, зависно од тога који од услова буде прије испуњен.
2. Да ли је обвезник пореза на непокретности власник непокретности или корисник непокретности?
Порески обвезник пореза на непокретности је власник непокретности, а уколико се власник непокретности не може одредити или пронаћи, порески обвезник у смислу овог закона је лице које по било ком основу користи непокретност.
3. Који је рок за подношење приговора на порески рачун?
У складу са чланом 16. став 1. Закона о порезу на непокретности („Службени гласник Републике Српске“ број 91/15), против утврђене пореске обавезе из пореског рачуна порески обвезник има право приговора у року од петнаест дана од дана предаје пореског рачуна пореском обвезнику.
4. Како се остварује право на ослобађање плаћања непокретности?
Порески обвезници који су власници непокретности, а које су према члану 9. Закона о порезу на непокретности ослобођене плаћања пореза на непокретности, обавезни су уз Пријаву за упис у фискални регистар непокретности - Образац ПФРН, поднијети и Захтјев за ослобађање плаћања пореза - Образац ЗОПН како би остварили право на ослобађање плаћања непокретности.
5. Који је рок за плаћање пореза на непокретности?
Порез на непокретности плаћа се у два дијела: први, најкасније до 30. јуна и други, најкасније до 30. септембра у пореској години, с тим да уплата првог дијела не може бити мања од 50% укупног износа пореске обавезе утврђене пореским рачуном.
6. Kоје су обавезе лица које стиче непокретност, а које су обавезе лица које преноси право на непокретностима?
Стицањем или почетком коришћења непокретности која није уписана у фискални регистар непокретности порески обвезник дужан је да у року од 30 дана надлежној подручној јединици Пореске управе поднесе Пријаву за упис у фискални регистар непокретности према локацији непокретности.

Порески обвезник који у току пореске године изврши пренос власништва над непокретности за коју је издат порески рачун за дату пореску годину, обавезан је да измири доспјели дио пореске обавезе за период од почетка године до дана преноса власништва над непокретности.

Порески обвезник који у току пореске године изврши пренос власништва над непокретности на другог пореског обвезника, дужан је да поднесе Пријаву за промјену власника/одјаву непокретности (ПВОН), у року од 30 дана од дана настанка преноса права над том непокретности.

7. Које су посљедице неплаћања пореза не непокретности?
На износ пореске обавезе која није плаћена у прописаном року, порески обвезнк је дужан да плати камату која се обрачунава по стопи од 0,03% дневно, као и новчану казну у износу од 20% од утврђене обавезе, како је прописано чланом 51. и чланом 96. Закона о пореском поступку Републике Српске („Сл. гласник РС", бр. 102/2011, 108/2011, 67/2013, 31/2014 и 44/2016). Поступак принудне наплате пореских обавеза, Пореска управа покреће по службеној дужности истеком рока за плаћање пријављених пореских обавеза или истеком рока за плаћање из извршног рјешења о утврђивању пореских обавеза.
8. Које су посљедице нерегистровања пореза не непокретности?
Чланом 94. и 95. Законa о пореском поступку Републике Српске, прописано је да ће се за прекрашај казнити порески обвезник физичко лице новчаном казном од 500 до 1.500 КМ, те од 1000 КМ до 3000 КМ порески обвезник правно лице и новчаном казном од 500 до 1500 КМ одговорно лице у правном лицу. У случају да порески обвезник не поднесе пријаву за регистрацију непокретности, Пореска управа по службеној дужности региструје непокретност.
9. Како се остварује право на умањење пореске основице (Образац ЗУПО)?
Чланом 10. став 1) Закона о порезу на непокретности, је прописано да порески обвезник има право на умањење пореске основице утврђене у складу са овим законом за 50 м2 за обвезника и по 10 м2 за сваког члана његовог домаћинства, од процијењене вриједности непокретности у којој станује. Наведено право се остварује подношењем Захтјева за умањење пореске основице – образац ЗУПО.
10. Ко може остварити право на умањење пореске основице?
Порески обвезник има право на умањење пореске основице утврђене у складу са Законом о порезу не непокретности, за вриједност до 50 м2 за обвезника и по 10 м2 за сваког члана његовог домаћинства од процијењене вриједности непокретности која је њихово пребивалиште. Право на умањење пореске основице може остварити само власник непокретности и исто се односи само на једну непокретност у којој порески обвезник или чланови његовог домаћинства имају пребивалиште.
11. Шта ако власник не станује у непокретности?
Власник непокретности који не станује у непокретности, односно нема мјесто пребивалишта у тој непокретности, у том случају не може остварити право на умањење пореске основице за ту непокретност, јер се умањење односи само на једну непокретност у којој порески обвезник или чланови његовог домаћинства имају пребивалиште.
12. Шта ако дође до промјене у обиму права на умањење пореске основице, односно ослобађања?
С обзиром да се право на умањење пореске основице остварује подношењем писменог Захтјева за умањење пореске основице (ЗУПО), промјена података наведених у Захтјеву се врши подношењем измијењеног захтјева Пореској управи. Измијењени ЗУПО се може поднијети и у прилогу приговора којим се побија порески рачун за текућу пореску годину, и то у року од 15 дана од дана достављања пореског рачуна пореском обвезнику.


ОБАВЈЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ

 • ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УПИС У ФИСКАЛНИ РЕГИСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

  Порески обвезници власници непокретности обавезни су да поднесу пријаву за упис у фискални регистар непокретности – Образац ПФРН, а ако се власник не може утврдити, корисник непокретности подноси пријаву за упис у фискални регистар непокретности.

  Порески обвезници, власници и сувласници над непокретности у којој станују, као и корисници или заједничари, имају право на умањење пореске основице за 50m2 за обвезника и по 10m2 за сваког члана њиховог домаћинства, од процијењенe вриједности непокретности у којој станују, а то право остварују подношењем Захтјевa за умањење пореске основице – Образац ЗУПО који су обавезни поднијети уз Образац ПФРН.

  Порески обвезници који су власници непокретности, а које су према члану 9. Закона о порезу на непокретности ослобођене плаћања пореза на непокретности, право на ослобађање од плаћања пореза на непокретности остварују на начин да приликом подношења Пријаве за упис у фискални регистар непокретности (Образац ПФРН), подносе и Захтјев за ослобађање плаћања пореза – Образац ЗОПН.

  Порески обвезници на порески рачун за порез на непокретности могу уложити приговор у року од 15 дана, а у зависности од разлога за подношење приговора могу користити један од образаца које је Пореска управа припремила са намјером да пореским обвезницима омогући једноставнији и ефикаснији начин подношење приговора на издате рачуне.

 • ОМОГУЋЕНО ДОСТАВЉАЊЕ ПОРЕСКИХ РАЧУНА ЗА ПОРЕЗ НА НЕПОКРЕТНОСТИ НА Е.MAIL АДРЕСУ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА

  Пореска управа Републике Српске, у складу са чланом 24. став 5. Закона о пореском поступку Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 78/20), омогућила је достављање пореских рачуна за порез на непокретности на е.mail адресу пореског обвезника.

  Стручно упутство за давање сагласности за достављање пореских аката електронском поштом

  Сагласност за достављање пореских аката - Образац СДПА-1


КОРИСНИ ЛИНКОВИ
е-Катастар (РУГИПП) Регистар цијена непокретности (РУГИПП)


Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске