Језик: Ћирилица | Latinica | English

ИНФО COVID-19

АКТУЕЛНО

Новости

1.10.2020
30.9.2020
29.9.2020
24.9.2020
15.9.2020
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


Правна актаA- / A / A+

Ради што једноставнијег коришћења и обима материјала, сваки документ је начињен у PDF (Portable Document Format) формату, који се може читати помоћу Acrobat Reader-a. Ако немате инсталисан тај програм, можете га пронаћи на следећој локацији: Преузмање датотеке


ПРОПИСИ О НАДЛЕЖНОСТИ И РАДУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ
Редни број ПРОПИСИ О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ Службени гласник Републике Српске Период примјене прописа Ћир. Лат.
Почетак примјене прописа Престанак важења прописа
  I Важећи прописи о пореском поступку и пореским процедурама
  ЗАКОНИ
1. Закон о пореском поступку Републике Српске 78/20 13.08.2020.   Преузми pdf документ  
2. Закон о одгођеном плаћању пореског дуга 94/15 24.11.2015.   Преузми pdf документ  
3. Закон о пореском систему Републике Српске 62/17 29.06.2017.   Преузми pdf документ  
4. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у пословним трансакцијама 31/18 24.04.2018.   Преузми pdf документ  
  ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
1. Уредба о условима, начину и поступку одгађања плаћања пореских обавеза 13/12 22.02.2012.   Преузми pdf документ  
2. Уредба о измирењу пореских обавеза путем обвезница Републике Српске 74/12 15.08.2012.   Преузми pdf документ  
3. Уредба о условима и начину плаћања готовим новцем 86/12 22.09.2012.   Преузми pdf документ  
3.1. Уредба о измјенама и допуни уредбе о условима и начину плаћања готовим новцем 10/14 27.02.2014.   Преузми pdf документ  
4. Правилник о начину и постуоку формирања базе података и категоризацији ризичних уплатилаца доприноса у јединственом систему регистације, контроле и наплате доприноса 95/13 16.11.2013.   Преузми pdf документ  
5. Правилник о поступку и начину подношења пореских пријава 81/16 27.02.2016.   Преузми pdf документ  
5.1 Правилник о измјенама Правилника о поступку и начину подношења пореских пријава 21/19 20.03.2019.   Преузми pdf документ  
6. Правилник о садржају извјештаја и начину извјештавања интерне ревизије 96/17 20.10.2017.   Преузми pdf документ  
7. Правилник о електронској идентификационој картици 5/18 01.02.2018.   Преузми pdf документ  
  II Неважећи прописи о пореском поступку и пореским процедурама
  ЗАКОНИ
1. Закон о пореском поступку Републике Српске 102/11 01.01.2012. 12.08.2020. Преузми pdf документ  
1.1. Исправка Закона о пореском поступку Републике Српске 108/11 01.01.2012. 12.08.2020. Преузми pdf документ  
1.2. Закон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку 67/13 16.08.2013. 12.08.2020. Преузми pdf документ  
1.3. Закон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске 31/14 02.05.2014. 12.08.2020. Преузми pdf документ  
1.4. Закон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске 44/16 11.06.2016. 12.08.2020. Преузми pdf документ  
1. Закон о посебном начину измирења пореског дуга 66/13 14.08.2013. 23.11.2015. Преузми pdf документ  
1.1. Закон о измјенама и допунама Закона о посебном начину измирења пореског дуга 52/14 27.06.2014. 23.11.2015. Преузми pdf документ  
  ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
1. Уредба о условима и начину плаћања готовим новцем 97/03 06.12.2003. 08.01.2014. Преузми pdf документ  
1.2. Уредба о измјенама и допуни уредбе о условима и начину плаћања готовим новцем 1/04 09.01.2014. 21.09.2014. Преузми pdf документ  
2. Правилник о начину и поступку подношења пореских пријава 35/12 27.04.2013. 26.09.2016. Преузми pdf документ  

ПРОПИСИ О РЕГИСТРАЦИЈИ ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА
Редни број ПРОПИСИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА Службени гласник Републике Српске Период примјене прописа Ћир. Лат.
Почетак примјене прописа Престанак важења прописа
  I Важећи прописи за регистрацију пореских обвезника
  ЗАКОНИ
1. Закон о пореском поступку Републике Српске 102/11 1.1.2012.   Преузми pdf документ  
1.1. Исправка Закона о пореском поступку Републике Српске 108/11 1.1.2012.   Преузми pdf документ  
1.2. Закон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске 67/13 16.8.2013.   Преузми pdf документ  
1.3. Закон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске 31/14 2.5.2014.   Преузми pdf документ  
1.4. Закон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске 44/16 11.6.2016.   Преузми pdf документ  
  ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
1. Правилник о условима и начину регистрације и идентификације пореских обвезника 4/13 02.02.2013.   Преузми pdf документ  
  II Неважећи прописи за регистрацију пореских обвезника
  ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
1. Правилник о регистрацији и идентификацији пореских обвезника 104/03 18.12.2003. 06.01.2007. Преузми pdf документ  
1.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о регистрацији и идентификацији пореских обвезника 129/06 07.01.2007. 02.04.2010. Преузми pdf документ  
2. Правилник о регистрацији и идентификацији пореских обвезника 25/10 03.04.2010. 01.02.2013. Преузми pdf документ  
  III Остали прописи  о регистрацији
  ЗАКОНИ
1. Закон о привредним друштвима 127/08 1.7.2009.   Преузми pdf документ  
1.1. Закон о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима 58/09 1.1.2010.   Преузми pdf документ  
1.2. Закон о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима 100/11 18.10.2011.   Преузми pdf документ  
1.3. Закон о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима 67/13 16.8.2013.   Преузми pdf документ  
1.4. Закон о измјенама и допуни Закона о привредним друштвима 100/17 03.11.2017.   Преузми pdf документ  
1.5. Закон о измјенама Закона о привредним друштвима 82/19 12.10.2019.   Преузми pdf документ  
2. Закон о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској 67/13 1.12.2013.   Преузми pdf документ  
2.1. Закон о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској 15/16 8.2.2016.   Преузми pdf документ  
2.2. Закон о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској 84/19 18.10.2019.   Преузми pdf документ  
3. Закон о занатско-предузетничкој дјелатности 117/11 1.1.2012.   Преузми pdf документ  
3.1. Закон о измјенама и допунама Закона о занатско-предузетничкој дјелатности 67/13 1.12.2013.   Преузми pdf документ  
3.2. Закон о измјенама и допунама Закона о занатско-предузетничкој дјелатности 44/16 11.06.2016.   Преузми pdf документ  

ПРОПИСИ О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК
Редни број ПРОПИСИ О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК Службени гласник Републике Српске Период примјене прописа Ћир. Лат.
Почетак примјене прописа Престанак важења прописа
  I Важећи прописи о порезу на доходак          
1. Закону о порезу на доходак 60/15 01.09.2015.   Преузми pdf документ  
1.1. Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак 66/18 01.09.2018.   Преузми pdf документ  
1.2. Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак 105/19 18.12.2019.   Преузми pdf документ  
1. Исправка Закона о порезу на доходак 5/16     Преузми pdf документ  
  ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
1. Правилник о начину утврђивања тржишне вриједности трансакција између повезаних лица 98/15 09.12.2015.   Преузми pdf документ  
2. Правилник о врсти и висини трошкова неопходних за остваривање прихода по основу ауторских права, права сродних ауторским правима и права индустријске својине 98/15 09.12.2015.   Преузми pdf документ  
3. Правилник о садржају и начину вођења књига и евиденција и правила за усклађивање прихода и расхода од самосталне дјелатности 98/15 09.12.2015.   Преузми pdf документ  
4. Правилник о условима, начину и поступку остваривања права на опорезивање порезом на доходак из страних извора 98/15 09.12.2015.   Преузми pdf документ  
5. Правилник о поступку, начину обрачуна и остваривања права на ослобађање и права на одбитак од пореске основице пореза на доходак 68/18 01.09.2018.   Преузми pdf документ  
5.1 Правилник о измјенама и допуни Правилника о поступку, начину обрачуна и остваривања права на ослобађање и права на одбитак од пореске основице пореза на доходак 6/20 05.02.2020.   Преузми pdf документ  
6. Правилник о облику и садржају пореских пријава и пореске картице 26/16 12.04.2016.   Преузми pdf документ  
6.1 Правилник о измјенама Правилника о облику и садржају пореских пријава и пореске картице 77/18 01.09.2018.   Преузми pdf документ  
6.2 Правилник о измјенама Правилника о облику и садржају пореских пријава и пореске картице 43/20 14.05.2020.   Преузми pdf документ  
7. Правилник о систему двојног књиговодства код предузетника 45/16 15.06.2016.   Преузми pdf документ  
  II Неважећи прописи о порезу на доходак
  ЗАКОНИ
1. Закон о порезу на доходак 91/06 01.01.2007. 31.08.2015. Преузми pdf документ  
1.1. Закон о измјени и допунама Закона о порезу на доходак 128/06 05.01.2007. 31.08.2015. Преузми pdf документ  
1.2. Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак 120/08 01.01.2009. 31.08.2015. Преузми pdf документ  
1.3. Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак 71/10 30.07.2010. 31.08.2015. Преузми pdf документ  
1.4. Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак 1/11 01.02.2011. 31.08.2015. Преузми pdf документ  
1.5. Закон о измјенама Закона о порезу на доходак 107/13 01.02.2014. 31.08.2015. Преузми pdf документ  
  ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
1. Правилник о примјени Закона о порезу на доходак 22/11 15.03.2011. 11.04.2016. Преузми pdf документ  
1.1. Правилник о измјенама Правилника о примјени Закона о порезу на доходак 22/14 03.04.2014. 11.04.2016. Преузми pdf документ  
1.2. Правилник о измјени и допуни Правилника о примјени Закона о порезу на доходак 2/15 27.01.2015. 11.04.2016. Преузми pdf документ  
1.3. Правилник о измјени Правилника о примјени Закона о порезу на доходак 9/15 10.02.2015. 11.04.2016. Преузми pdf документ  
2. Правилник о систему двојног књиговодства код предузетника 94/09 29.10.2009. 14.06.2016. Преузми pdf документ  
2.1. Правилник о допуни Правилника о систему двојног књиговодства код предузетника 99/10 01.01.2011. 14.06.2016. Преузми pdf документ  
2.2. Правилник о начину и поступку остваривања права на ослобађање и умањење пореске основице пореза на доходак 7/16 13.02.2016. 31.08.2018. Преузми pdf документ  

ПРОПИСИ О ДОПРИНОСИМА
Редни број ПРОПИСИ О ДОПРИНОСИМА Службени гласник Републике Српске Период примјене прописа Ћир. Лат.
Почетак примјене прописа Престанак важења прописа
  I Важећи прописи о доприносима
  ЗАКОНИ
1. Закон о доприносима 114/17 01.01.2018.   Преузми pdf документ  
1.1 Закон о измјенама Закона о доприносима 112/19 01.01.2020.   Преузми pdf документ  
2. Закон о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида 37/12 05.05.2012.   Преузми pdf документ  
2.2. Закон о измјенама и допунама Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида 82/15 14.10.2015.   Преузми pdf документ  
  ПРАВИЛНИЦИ
1. Правилник о условима, начину обрачунавања, пријављивања и уплате доприноса 68/18 01.09.2018.   Преузми pdf документ  
1.1 Правилник о измјенама Правилника о условима, начину обрачунавања, пријављивања и уплате доприноса 6/20 05.02.2020.   Преузми pdf документ  
  СПОРАЗУМИ
1. Споразум о начину и поступку коришћења здравствене заштите осигураних лица на територији Босне и Херцеговине, ван територије ентитета, односно Дистрикта Брчко коме осигурана лица припадају 9/02 05.03.2002.   Преузми pdf документ  
2. Споразум Федералног завода за запошљавање, Завода за запошљавање Републике Српске и Завода за запошљавање Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине о остваривању права на новчану накнаду незапослених лица 103/12 31.10.2012.   Преузми pdf документ  
3. Споразум Брчко Дистрикта БиХ и Владе Републике Српске о сарадњи ради контроле обрачуна и наплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање 34/14 10.04.2014.   Преузми pdf документ  
  II Неважећи прописи о доприносима
  ЗАКОНИ
1. Закон о доприносима 116/12 01.01.2013. 31.12.2017. Преузми pdf документ  
1.1. Закон о измјенама и допунама Закона о доприносима 103/15 01.01.2016. 31.12.2017. Преузми pdf документ  
2. Закон о доприносима 51/01 24.10.2001. 31.12.2012. Преузми pdf документ  
2.1. Закон о измјенама и допунама Закона о доприносима 96/03 02.12.2003. 31.12.2012. Преузми pdf документ  
2.2. Закон о измјени и допунама Закона о доприносима 128/06 06.01.2007. 31.12.2012. Преузми pdf документ  
2.3. Закон о измјенама и допунама Закона о доприносима 120/08 01.01.2009. 31.12.2012. Преузми pdf документ  
2.4. Закон о измјенама и допунама Закона о доприносима 1/11 01.02.2011. 31.12.2012. Преузми pdf документ  
3. Закон о посебном доприносу за солидарност 52/14 01.06.2014. 31.12.2015. Преузми pdf документ  
3.1. Закон о измјенама Закона о посебном доприносу за солидарност 42/15 30.05.2015. 31.12.2015. Преузми pdf документ  
4. Закон о посебном доприносу за солидарност 110/15 01.01.2016. 01.01.2017. Преузми pdf документ  
  ПРАВИЛНИЦИ
1. Правилник о регистрацији у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса 110/09 01.01.2010. 01.02.2013. Преузми pdf документ  
1.1. Правилник о допуни Правилника регистрацији у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса 78/10 26.08.2010. 01.02.2013. Преузми pdf документ  
2. Правилник о условима, начину обавјештавања, обрачунавања и уплате доприноса 19/11 06.03.2011. 31.08.2018. Преузми pdf документ  

ПРОПИСИ О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ
Редни број ПРОПИСИ О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ Службени гласник Републике Српске Период примјене прописа Ћир. Лат.
Почетак примјене прописа Престанак важења прописа
  I Важећи прописи о порезу на добит
  ЗАКОНИ
1. Закон о порезу на добит 94/15 01.01.2016.   Преузми pdf документ  
1.1 Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на добит 1/17 01.01.2017.   Преузми pdf документ  
1.2 Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на добит 58/19 17.07.2019.   Преузми pdf документ  
  ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
1. Правилник о амортизацији сталних средстава у пореске сврхе 96/17 20.10.2017.   Преузми pdf документ  
2. Правилник о условима и начину опорезивања порезом по одбитку 115/17 31.12.2017.   Преузми pdf документ  
3. Правилник о примјени норматива расхода за утврђивање кала, растура, квара и лома 45/16 15.06.2016.   Преузми pdf документ  
3.1. Одлука о дозвољеној висини квара, лома, кала и растура у производњи млинских пекарских, кондиторских и посластичарских производа и тјестенина; у производњи сточне хране; у индустрији силицијум метала – Привредна комора РС 92/17 06.10.2017.   Преузми pdf документ  
3.2. Одлука о дозвољеној висини квара лома кала и растура у производњи сточне хране 92/17 06.10.2017.   Преузми pdf документ  
3.3. Одлука о допуштеној висини технолошког мањка кала и расипа у индустрији силицијум метала 92/17 06.10.2017.   Преузми pdf документ  
4. Правилник о трансферним цијенама и методама за њихово утврђивање 47/16 21.06.2016.   Преузми pdf документ  
5. Рјешење о одређивању производних дјелатности у сврху остварења права на умањење пореске основице пореза на добит 7/16 06.02.2016.   Преузми pdf документ  
6. Правилник о форми и садржају образаца пореских пријава пореза на добит 11/17 15.02.2017.   Преузми pdf документ  
6.1. Правилник о измјени Правилника о форми и садржају образаца пореских пријава пореза на добит 77/19 27.09.2019.   Преузми pdf документ  
  II Неважећи прописи о порезу на добит
  ЗАКОНИ
1. Закон о порезу на добит 91/06 01.01.2007. 31.12.2015. Преузми pdf документ  
1.1. Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на добит 57/12 28.06.2012. осим члана 14а. који се примјењује од 01.01.2012. 31.12.2015. Преузми pdf документ  
  ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
1. Правилник о примјени Закона о порезу на добит 129/06 07.01.2007. 31.12.2015. Преузми pdf документ  
1.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о  примјени Закона о порезу на добит 110/07 22.12.2007. 31.12.2015. Преузми pdf документ  
1.2. Правилник о измјенама и допунама Правилника о  примјени Закона о порезу на добит 114/07-исправка 22.12.2007. 31.12.2015. Преузми pdf документ  
1.3. Правилник о допуни Правилника о примјени Закона о порезу на добит 62/08 15.07.2008. 31.12.2015. Преузми pdf документ  
1.4. Правилник о измјени Правилника о примјени Закона о порезу на добит 09/09 19.02.2009. 31.12.2015. Преузми pdf документ  
1.5. Правилник о допуни Правилника о примјени Закона о порезу на добит 122/10 05.12.2010. 31.12.2015. Преузми pdf документ  
1.6. Правилник о измјенама и допунама Правилника о примјени Закона о порезу на добит 73/11 28.07.2011. 31.12.2015. Преузми pdf документ  
1.7. Правилник о измјенама и допунама Правилника о примјени Закона о порезу на добит 17/13 08.03.2013. 31.12.2015. Преузми pdf документ  
1.8. Правилник о измјенама и допунама Правилника о примјени Закона о порезу на добит 21/13-исправка 08.03.2013. 31.12.2015. Преузми pdf документ  
1.9. Правилник о измјени Правилника о примјени Закона о порезу на добит 99/13 28.11.2013. 31.12.2015. Преузми pdf документ  
1.10. Правилник о примјени годишњих амортизационих стопа 47/16 21.06.2016.   Преузми pdf документ  
1.11. Правилник о условима и начину стицања права на ослобађање од плаћања пореза 45/16 15.06.2016.   Преузми pdf документ  

ПРОПИСИ О ПОРЕЗУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ
Редни број ПРОПИСИ О ПОРЕЗУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ Службени гласник Републике Српске Период примјене прописа Ћир. Лат.
Почетак примјене прописа Престанак важења прописа
  I Важећи прописи порезу на непокретности
  ЗАКОНИ
1. Закон о порезу на непокретности 91/15 01.01.2016.   Преузми pdf документ  
  ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
1. Правилник о упису у фискални регистар непокретности 100/16 03.12.2016.   Преузми pdf документ  
2. Правилник о пореском рачуну и начину плаћања пореза на непокретности 100/16 03.12.2016.   Преузми pdf документ  
3. Рјешење о вриједностима коефицијената за корекцију процијењене тржишне вриједности непокретности за 2018. годину 10/18 01.01.2018.   Преузми pdf документ  
4. Рјешење о вриједностима коефицијената за корекцију процијењене тржишне вриједности непокретности за 2019. годину 9/19 01.01.2019.   Преузми pdf документ  
5. Рјешење о вриједностима коефицијената за корекцију процијењене тржишне вриједности непокретности за 2020. годину 6/20 01.01.2020.   Преузми pdf документ  
  II Неважећи прописи о порезу на непокретности
  ЗАКОНИ
1. Закону о порезу на непокретности 110/08 01.01.2010. 31.12.2015. Преузми pdf документ  
1.2. Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на непокретности 118/09 01.01.2012. 31.12.2015. Преузми pdf документ  
1.3. Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на непокретности 64/14 30.07.2014. 31.12.2015. Преузми pdf документ  
ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
1. Правилник о упису у фискални регистар непокретности 16/09 14.03.2009. 02.12.2016. Преузми pdf документ  
1.2 Правилник о измјенама и допунама правилника о упису у фискални регистар непокретности 87/09 08.12.2009. 02.12.2016. Преузми pdf документ  
2. Правилник о пореском рачуну  начину плаћања пореза на непокретности 29/09 23.04.2009. 02.12.2016. Преузми pdf документ  
2.1 Правилник о пореском рачуну  начину плаћања пореза на непокретности-исправка 33/09     Преузми pdf документ  
  Правилник о измјенама и допунама правилника о пореском рачуну  начину плаћања пореза на непокретности 22/12 21.03.2012. 02.12.2016. Преузми pdf документ  
  Правилник о процјени вриједности непокретности 37/09 16.05.2009. 31.12.2015. Преузми pdf документ  
  Правилник о измјенама правилника о процјени вриједности непокретности 22/12 21.03.2012. 31.12.2015. Преузми pdf документ  
2.3. Рјешење о вриједностима коефицијената за корекцију процијењене тржишне вриједности непокретности за 2012. годину 73/12 01.01.2012. 31.12.2015. Преузми pdf документ  
2.4. Рјешење о вриједностима коефицијената за корекцију процијењене тржишне вриједности непокретности за 2016. годину 37/16 01.01.2016. 31.12.2016. Преузми pdf документ  
2.5. Рјешење о вриједностима коефицијената за корекцију процијењене тржишне вриједности непокретности за 2017. годину 28/17 01.01.2017. 31.12.2017. Преузми pdf документ  

ПРОПИСИ О ТАКСАМА
Редни број ПРОПИСИ О ТАКСАМА Службени гласник Републике Српске Период примјене прописа Ћир. Лат.
Почетак примјене прописа Престанак важења прописа
  I Важећи прописи о таксама
  ЗАКОНИ
  А) ПОСЕБНА РЕПУБЛИЧКА ТАКСА
1. Закон о посебној републичкој такси 8/94 28.05.1994.   Преузми pdf документ  
1.1. Закон о измјенама и допунама Закона о посебној републичкој такси 29/00 19.09.2000.   Преузми pdf документ  
1.2. Закон о измјенама и допунама Закона о посебној републичкој такси 18/01 13.05.2001.   Преузми pdf документ  
1.3. Закон о измјенама и допунама Закона о посебној републичкој такси 22/01 09.06.2001.   Преузми pdf документ  
1.4. Закон о измјенама и допунама Закона о посебној републичкој такси 60/03 31.07.2003.   Преузми pdf документ  
1.5. Закон о измјенама и допунама Закона о посебној републичкој такси 14/04 22.04.2004.   Преузми pdf документ  
1.6. Закон о измјенама и допунама Закона о посебној републичкој такси 41/05 30.04.2005.   Преузми pdf документ  
1.7. Закон о измјенама и допунама Закона о посебној републичкој такси 51/06 09.06.2006.   Преузми pdf документ  
1.8. Закон о измјенама и допунама Закона о посебној републичкој такси 52/14 26.01.2014.   Преузми pdf документ  
  Б) КОМУНАЛНА ТАКСА
1. Закон о комуналним таксама 4/12 26.01.2012.   Преузми pdf документ  
  В) БОРАВИШНА ТАКСА
1.1 Закон о боравишној такси 78/11 10.08.2011   Преузми pdf документ  
1.2 Закон о измјенама и допунама Закона о боравишној такси 106/15 31.12.2015   Преузми pdf документ  
  ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
  Б.1.) КОМУНАЛНА ТАКСА
  Одлуке о комуналним таксама
  ПЦ Бања Лука
1. Одлука о комуналним таксама града Бања Лука, („Службени гласник  града Бања Лука“) 14/12 20.06.2012.   Преузми pdf документ  
1.1. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама града Бања Лука
(„Службени гласник  града Бања Лука“)
26/13 01.01.2014.   Преузми pdf документ  
1.2. Одлука о измјени одлуке о комуналним таксама Града Бања Лука
(„Службени гласник града Бања Лука“)
16/14 30.04.2014.   Преузми pdf документ  
1.3. Одлука о измјени одлуке о комуналним таксама Града Бања Лука
(„Службени гласник града Бања Лука“)
8/17 14.03.2017.   Преузми pdf документ  
1.4. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама
(„Службени гласник града Бања Лука“)
43/18 01.12.2018.   Преузми pdf документ  
1.5. Одлука о комуналним таксама Града Бања Лука
(„Службени гласник града Бања Лука“)
12/19 19.04.2019.   Преузми pdf документ  
1.6. Одлука о измјени Одлуке о комуналним таксама Града Бања Лука
(„Службени гласник града Бања Лука“)
21/19 21.06.2019.   Преузми pdf документ  
2. Одлука о комуналним таксама општине Градишка
(„Службени гласник општине Градишка“)
3/18 06.03.2018.   Преузми pdf документ  
3. Одлука о комуналним таксама општине Источни Дрвар („Службени гласник општине Источни Дрвар“) 7/17 01.08.2017.   Преузми pdf документ  
4. Одлука о комуналним таксама општине Језеро („Службени гласник општине Језеро“) 2/12 11.05.2012.   Преузми pdf документ  
4.1. Одлука о измјени одлуке о комуналним таксама Општине Језеро („Службени гласник општине Језеро“) 7/18 04.01.2019.   Преузми pdf документ  
5. Одлука о комуналним таксама општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“) 4/19 13.03.2019.   Преузми pdf документ  
5.1. Закључак општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“) 24/18 07.12.2018.   Преузми pdf документ  
6. Одлука о комуналним таксама општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“) 7/16 15.07.2016.   Преузми pdf документ  
7. Одлука о комуналним таксама општине Лакташи („Службени гласник општине Лакташи“) 2/12 10.07.2012.   Преузми pdf документ  
8. Одлука о комуналним таксама општине Купрес („Службени гласник општине Купрес“) 2/12 20.03.2012.   Преузми pdf документ  
9. Одлука о комуналним таксама општине Мркоњић Град („Службени гласник општине Мркоњић Град“) 1/17 05.05.2012.   Преузми pdf документ  
9.1. Одлука допуни Одлуке о комуналним таксама општине Мркоњић Град („Службени гласник општине Мркоњић Град“) 9/18 25.15.2018.   Преузми pdf документ  
10. Одлука о комуналним таксама општине Петровац („Службени гласник општине Петровац“) 5/12 28.09.2012.   Преузми pdf документ  
11. Одлука о комуналним таксама општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“) 20/12 25.08.2012.   Преузми pdf документ  
11.1 Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама општине Прњавор
(„Службени гласник општине Прњавор“)
13/14 19.06.2014.   Преузми pdf документ  
11.2 Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама општине Прњавор
(„Службени гласник општине Прњавор“)
17/14 24.07.2014.   Преузми pdf документ  
11.3 Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама
(„Службени гласник општине Прњавор“)
9/16 30.3.2016.   Преузми pdf документ  
12. Одлука о комуналним таксама општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“) 3/12 22.05.2012.   Преузми pdf документ  
13. Одлука о комуналним таксама општине Шипово („Службени гласник општине Шипово“) 13/18 18.12.2018.   Преузми pdf документ  
13.1. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама општине Шипово („Службени гласник општине Шипово“) 16/18 01.01.2019.   Преузми pdf документ  
14. Одлука о комуналним таксама општине Србац („Службени гласник општине Србац“) 1/13 19.02.2013.   Преузми pdf документ  
14.1 Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама општине Србац
(„Службени гласник општине Србац“)
9/13 14.06.2013.   Преузми pdf документ  
14.2 Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама Општине Србац
(„Службени гласник општине Србац“)
2/14 12.03.2014.   Преузми pdf документ  
14.3 Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама општине Србац
(„Службени гласник општине Србац“)
5/19 24.04.2019.   Преузми pdf документ  
15. Одлука о комуналним таксама општине Челинац („Службени гласник општине Челинац“) 2/12 13.03.2012.   Преузми pdf документ  
  ПЦ Приједор
1. Одлука о комуналним таксама општине Приједор („Службени гласник општина Приједор“) 5/12 09.06.2012.   Преузми pdf документ  
1.1. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама града Приједор
(„Службени гласник града Приједор“)
1/14 28.02.2014.   Преузми pdf документ  
2. Одлука о комуналним таксама општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“) 1/12 07.03.2012.   Преузми pdf документ  
2.1. Одлука о измјени одлуке о комуналним таксама општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“) 5/16 14.04.2016.   Преузми pdf документ  
3. Одлука о комуналним таксама општине Козарска Дубица
(„Службени гласник општине Козарска Дубица“)
12/12 08.01.2013.   Преузми pdf документ  
4. Пречишћен текст Одлуке о комуналним таксама општине Крупа на Уни
(„Службени гласник општине Крупа на Уни“)
2/12 11.05.2012.   Преузми pdf документ  
5. Одлука о комуналним таксама општине Нови Град („Службени гласник општине Нови град“) 7/12 11.04.2012.   Преузми pdf документ  
5.1. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама општине Нови Град
(„Службени гласник општине Нови Град“)
8/13 10.08.2014.      
6. Одлука о комуналним таксама општине Оштра Лука („Службени гласник општине Оштра Лука“) 9/18 01.01.2019.   Преузми pdf документ  
  ПЦ Добој
1. Одлука о комуналним таксама општине Добој („Службени гласник општине Добој) 8/10 08.01.2011.   Преузми pdf документ  
1.1. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“)
9/12 05.01.2013.   Преузми pdf документ  
1.2. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“)
11/16 23.04.2016.   Преузми pdf документ  
1.3. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама града Добој
(„Службени гласник општине Добој“)
5/17 23.06.2017.   Преузми pdf документ  
2. Одлука о комуналним таксама општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“) 4/13 16.04.2013.   Преузми pdf документ  
3. Одлука о комуналним таксама општине Брод („Службени гласник општине Брод“) 4/13 01.06.2013.   Преузми pdf документ  
4. Одлука о комуналним таксама општине Вукосавље („Службени гласник општине Вукосавље“) 10/19 15.11.2019.   Преузми pdf документ  
5. Одлука о комуналним таксама општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“) 17/12 05.01.2013.   Преузми pdf документ  
5.1. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“) 8/15 10.10.2015.   Преузми pdf документ  
6. Одлука о комуналним таксама општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“) 2/06 18.03.2006.   Преузми pdf документ  
6.1. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама општине
(„Службени гласник општине Петрово“)
2/09 14.03.2009.   Преузми pdf документ  
6.2. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама општине
(„Службени гласник општине Петрово“)
14/10 29.12.2010.      
7. Одлука о комуналним таксама општине Теслић („Службени гласник општине Теслић“) 14/13 08.01.2014.   Преузми pdf документ  
7.1. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама општине
(„Службени гласник општине Теслић“)
1/14 01.03.2014.   Преузми pdf документ  
7.2. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама Општине Теслић
(„Службени гласник општине Теслић“)
3/17 08.04.2017.   Преузми pdf документ  
8. Одлука о комуналним таксама општине Станари („Службени гласник општине Станари“) 1/15 13.05.2015.   Преузми pdf документ  
8.1. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама општине Станари“,
 („Службени гласник општине Станари“)
7/15 25.10.2015.      
  ПЦ Бијељина
1. Одлука о комуналним таксама града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“) 6/12 07.04.2012.   Преузми pdf документ  
1.2. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“) 13/13 06.06.2013.   Преузми pdf документ  
1.3. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“) 27/13 07.01.2014.   Преузми pdf документ  
1.4. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“) 05/14 01.04.2014.   Преузми pdf документ  
1.5. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“) 5/15 24.03.2015.      
1.6. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“) 7/16 15.04.2016.      
1.7. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“) 12/16 25.05.2016.      
1.8. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“) 30/16 15.12.2016.      
1.9. Одлука о измјенама и допунама одлуке комуналним таксама („Службени гласник града Бијељина“) 5/17 23.03.2017.   Преузми pdf документ  
1.10. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“) 27/17 01.01.2018.   Преузми pdf документ  
1.11. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“) 7/18 05.04.2018.   Преузми pdf документ  
2. Одлука о комуналним таксама општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“) 10/13 26.06.2013.   Преузми pdf документ  
2.1. Одлука о измјени Одлуке о општинским комуналним таксама („Службени гласник општине Доњи Жабар“) 28/13 26.11.2013.   Преузми pdf документ  
3. Одлука о комуналним таксама општине Лопаре („Службени гласник општине Лопаре) 3/12 02.04.2012.   Преузми pdf документ  
3.1. Одлука о измјени и допуни Одлуке о комуналним таксама општине Лопаре  („Службени гласник општине Лопаре“) 2/14 28.02.2014.   Преузми pdf документ  
3.2. Одлука о ослобађању обавезе плаћања комуналне таксе за истакнуту фирму на територији општине Лопаре за 2014. годину („Службени гласник општине Лопаре“) 12/14 25.02.2014.      
3.3. Одлука о измјени Одлуке о комуналним таксама општине Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“) 4/12 25.04.2014.   Преузми pdf документ  
3.4. Одлука о измјени Одлуке о комуналним таксама општине Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“) 3/15 08.05.2015.   Преузми pdf документ  
3.5. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама општине Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“) 15/18 13.12.2018.   Преузми pdf документ  
4. Одлука о комуналним таксама општине Пелагићево („Службени гласник општине Пелагићево“) 3/12 11.05.2012.   Преузми pdf документ  
4.1 Одлука о изменама Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Пелагићево“) 5/13 14.05.2013.   Преузми pdf документ  
5. Одлука о комуналним таксама општине Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“) 12/16 07.01.2017.   Преузми pdf документ  
6. Одлука о комуналним таксама општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“) 2/12 13.03.2012.   Преузми pdf документ  
6.1. Одлука о допуни Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Шамац“) 12/13 07.11.2013.      
6.2. Одлука о допуни Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Шамац“) 5/15 13.05.2015.      
6.3. Одлука о комуналним таксама („Службени гласник општине Шамац“) 18/17 12.10.2017.   Преузми pdf документ  
  ПЦ Зворник
1. Одлука о комуналним таксама општине Зворник („Службени гласник општине Зворник“) 13/17 19.11.2017.   Преузми pdf документ  
2. Одлука о комуналним таксама општине Братунац („Службени билтен општине Братунац“) 2/12 16.05.2012.   Преузми pdf документ  
2.1. Одлука о допуни Одлуке о комуналним таксама („Службени билтен општине Братунац“) 6/13 27.11.2013.   Преузми pdf документ  
3. Одлука о комуналним таксама општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“) 11/17 07.10.2017.   Преузми pdf документ  
3.1. Одлука о допуни Одлуке окомуналним таксама општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“) 12/18 12.12.2018.   Преузми pdf документ  
4. Одлука о комуналним таксама општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“) 3/12 11.04.2012.   Преузми pdf документ  
4.1. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама  („Службени гласник општине Милићи“) 4/12 12.05.2012.   Преузми pdf документ  
4.2. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама Општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“) 4/18 12.05.2018.   Преузми pdf документ  
5. Одлука о комуналним таксама општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“) 1/14 21.03.2014.      
6. Одлука о комуналним таксама општине Сребреница („Билтен  општине Сребреница“) 34/13 25.04.2013.   Преузми pdf документ  
6.1. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама („Билтен  општине Сребреница“) 32/14     Преузми pdf документ  
7. Одлука о комуналним таксама општине Шековићи („Службени гласник општине Шековићи“) 12/12 07.01.2013.   Преузми pdf документ  
7.1. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Шековићи“) 3/13 07.04.2013.   Преузми pdf документ  
7.2. Одлука (поплаве), („Службени гласник општине Шековићи“) 8/14 27.09.2014.   Преузми pdf документ  
7.3 Одлука о ослобађању плаћања комуналне таксе („Службени гласник општине Шековићи“) 2/15 14.04.2015.   Преузми pdf документ  
7.4 Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Шековићи“) 16/16 07.01.2017.   Преузми pdf документ  
7.5 Одлука о стављању ван снаге Одлуке о Допунама Одлуке о комуналним таксама општине Шековићи („Службени гласник општине Шековићи “, број: 2/20) 2/20 30.06.2020.   Преузми pdf документ  
  ПЦ Источно Сарајево
1. Одлука о комуналним таксама града Источно Сарајево („Службене новине града Источно Сарајево“) 3/12 10.04.2012.   Преузми pdf документ  
1.1. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама града Источно Сарајево („Службене новине града Источно Сарајево“) 32/17 26.12.2017.   Преузми pdf документ  
2. Одлука о комуналним таксама општине Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“) 4/17 08.03.2017.   Преузми pdf документ  
2.1. Одлука о допуни Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Вишеград“) 17/17 08.12.2017.   Преузми pdf документ  
2.2. Одлука о измјени Одлуке о Комуналним таксама („Службени гласник општине Вишеград“) 3/14 02.04.2014.      
2.3. Одлука о измјени Одлуке о Комуналним таксама („Службени гласник општине Вишеград“) 3/15 04.03.2015.   Преузми pdf документ  
2.4. Одлука о измјенама Одлуке о Комуналним таксама („Службени гласник општине Вишеград“) 17/18 04.01.2019.   Преузми pdf документ  
3. Одлука о комуналним таксама општине Калиновик („Службени гласник општине Калиновик“) 10/14 01.01.2015.   Преузми pdf документ  
3.1. Одлука о измјени и допуни Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Калиновик“) 1/15 07.03.2015.   Преузми pdf документ  
4. Одлука о комуналним таксама општине Ново Горажде („Службени гласник општине Ново Горажде“) 4/17 28.04.2017.   Преузми pdf документ  
4.1. Одлука о измјени Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Ново Горажде“) 1/14 07.02.2014.      
4.2. Одлука о измјени Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Ново Горажде“) 17/15 07.11.2015.   Преузми pdf документ  
5. Одлука о комуналним таксама општине Рогатица („Службени гласник општине Рогатица“) 8/13 07.09.2013.   Преузми pdf документ  
5.1. Одлука о измјени Одлуке о комуналним таксама(„Службени гласник општине Рогатица“) 13/14 25.12.2014.   Преузми pdf документ  
5.2. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама(„Службени гласник општине Рогатица“) 16/18 01.01.2019.   Преузми pdf документ  
6. Одлука о комуналним таксама општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“) 7/12 19.07.2017.   Преузми pdf документ  
7. Одлука о комуналним таксама општине Хан Пијесак („Службени гласник општине Хан Пијесак“) 3/13 21.02.2013.   Преузми pdf документ  
8. Одлука о комуналним таксама општине Чајниче („Службени гласник општине Чајниче“) 11/12 08.01.2013.   Преузми pdf документ  
8.1. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Чајниче“) 3/13 05.04.2013.   Преузми pdf документ  
  ПЦ Требиње
1. Одлука о комуналним таксама града Требиње („Службени гласник општине Требиње“) 9/18 28.12.2018.   Преузми pdf документ  
2. Одлука о комуналним таксама општине Источни Мостар („Службени гласник општине Источни Мостар“) 3/12 04.07.2012.   Преузми pdf документ  
3. Одлука о комуналним таксама општине Берковићи („Службени гласник општине Берковићи“) 1/14 01.01.2014.   Преузми pdf документ  
3.1. Одлука о измјени и допуни Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Берковићи“) 3/14 30.12.2014.   Преузми pdf документ  
3.2. Одлука о измјени и допуни Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Берковићи“) 4/16 30.12.2016.   Преузми pdf документ  
3.3. Одлука о измјени и допуни Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Берковићи“)       Преузми pdf документ  
4. Одлука о комуналним таксама општине Билећа („Службени гласник општине Билећа“) 5/12 19.06.2012.   Преузми pdf документ  
4.1. Одлука о измјенама и допунама одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Билећа“) 3/16 28.03.2016.   Преузми pdf документ  
4.2. Одлука о измјенама и допунама одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Билећа“) 3/18 10.05.2018.   Преузми pdf документ  
5. Одлука о комуналним таксама општине Фоча („Службени гласник општине Фоча“) 5/12 08.07.2012.   Преузми pdf документ  
5.1. Одлука о измјени Одкуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Фоча“) 5/13 11.05.2013.   Преузми pdf документ  
5.2. Одлука о измјени и допуни одлуке о комуналним таксама Општине Фоча („Службени гласник општине Фоча“) 8/18 28.07.2018.   Преузми pdf документ  
6. Одлука о комуналним таксама општине Гацко („Службени гласник општине Гацко“) 2/13 12.03.2013.   Преузми pdf документ  
6.1. Одлука оизмјенама и допунама Одлукње о комуналним таксама („Службени гласник општине Гацко“) 5/13 11.10.2013.   Преузми pdf документ  
7. Одлука о комуналним таксама општине Љубиње („Службени гласник општине Љубиње“) 3/13 01.04.2014.      
8. Одлука о комуналним таксама општине Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“) 4/12 26.06.2012.   Преузми pdf документ  
9. Одлука о комуналним таксама општине Рогатица („Службени гласник општине Рогатица“) 8/13 01.01.2014.   Преузми pdf документ  
9.1. Одлука о измјени Одлуке о комуналним таксама општине Рогатица („Службени гласник општине Рогатица“) 13/14 25.12.2014.   Преузми pdf документ  
10. Одлука о комуналним таксама општине Ново Горажде („Службени гласник општине Ново Горажде“) 4/17 28.04.2017.   Преузми pdf документ  
  В.1) БОРАВИШНА ТАКСА
1. Правилник о облику и садржају извјештаја о броју корисника услуга смјештаја и износу наплаћене боравишне таксе 49/06 07.06.2006. 18.02.2019. Преузми pdf документ  
2. Правилник о облику и садржају пријаве о износу обрачунатог паушалног износа боравишне таке 24/16 05.04.2016.   Преузми pdf документ  
3. Правилник о облику и садржају извјештаја о броју корисника услуга смјештаја и износу наплаћене боравишне таксе 11/19 19.02.2019.   Преузми pdf документ  
  Одлуке о боравишним таксама
  ПЦ Бања Лука
1. Одлука о висини боравишне таксе („Службени гласник града Бања Лука“) 5/16 28.04.2016.      
1.1. Одлука о допуни Одлуке о висини боравишне таксе („Службени гласник града Бања Лука“) 9/16 13.04.2016.      
2. Одлука о боравишној такси („Службени гласник општине Градишка“) 1/17 10.03.2017.   Преузми pdf документ  
3. Одлука о висини боравишне таксена територији општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“) 7/16 13.07.2016.      
4. Одлука о висини боравишне таксе („Службени гласник општине Лакташи“) 4/16 20.02.2016.   Преузми pdf документ  
5. Одлука o боравишној такси („Службени гласник општине Мркоњић Град“) 7/16 06.01.2017.      
6. Одлука o боравишној такси („Службени гласник општине Шипово“) 3/17 22.06.2012.   Преузми pdf документ  
7. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Рибник“) 4/17 29.03.2017.   Преузми pdf документ  
8. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Србац“) 4/12 15.06.2012.   Преузми pdf документ  
8.1. Одлука о допуни Одлуке o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Србац“) 12/16 21.12.2016.   Преузми pdf документ  
9. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Прњавор“) 9/16 30.03.2016.      
10. Одлука о висини боравишне таксе - Кнежево 4/19 13.03.2019.   Преузми pdf документ  
11. Одлука о висини боравишне таксе - Петровац 1/16 05.02.2016.   Преузми pdf документ  
  ПЦ Приједор
1. Одлука o висини боравишне таксе Града Приједора („Службени гласник Града Приједор“) 1/18 01.01.2018.   Преузми pdf документ  
2. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Козарска Дубица“) 3/16 08.04.2016.   Преузми pdf документ  
3. Одлука o боравишној такси општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“) 4/06 23.03.2006.   Преузми pdf документ  
3.1. Одлука o боравишној такси општине Костајница - паушал („Службени гласник општине Костајница“) 5/17 04.04.2017.   Преузми pdf документ  
4. Одлука o боравишним таксама општине Нови Град („Службени гласник општине Нови Град“) 4/16 05.03.2016.   Преузми pdf документ  
  ПЦ Добој
1. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник Града Добоја“) 9/16 03.01.2017.   Преузми pdf документ  
2. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Модрича“) 4/13 05.03.2016.      
2.1. Одлука o измјени и допуни Одлуке о висини боравишне таксе („Службени гласник општине Модрича“) 2/16 29.03.2016.   Преузми pdf документ  
3. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Брод“) 4/16 08.04.2016.      
4. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Дервента“) 16/12 30.12.2012.   Преузми pdf документ  
5. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Теслић“) 9/11 31.03.2011.      
5.1. Одлука o измјени Одлуке о висини боравишне таксе („Службени гласник општине Теслић“) 2/15 09.04.2015.   Преузми pdf документ  
  ПЦ Бијељина
1. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник Града Бијељина“) 6/12 06.04.2012.      
1.2. Одлука o висини боравишне таксе која се плаћа на подручју Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“) 3/16 08.04.2016.   Преузми pdf документ  
2. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Доњи Жабар“) 5/12 08.04.2012.   Преузми pdf документ  
2.1. Одлука o измјени и допуни Одлуке висини боравишне таксе („Службени гласник општине Доњи Жабар“) 4/16 16.06.2016.   Преузми pdf документ  
3. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Лопаре“) 2/16 02.04.2016.      
4. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Пелагићево“)          
5. Одлука o висини боравишне таксе („Службени билтен општине Угљевик“) 1/16 10.03.2016.   Преузми pdf документ  
6. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Шамац“) 4/16 15.04.2016.   Преузми pdf документ  
  ПЦ Зворник
1. Одлука о о висини паушалног износа боравишне таксе за угоститеље који пружају услуге смјештајау кући за одмор,апартману и соби за изнајмљивање(„Службени гласник општине Власеница“) 3/16 01.04.2016.      
2. Одлука о боравишној такси („Службени гласник општине Милићи“) 5/16 10.06.2016.   Преузми pdf документ  
3. Одлука о боравишној такси („Службени Билтен општине Сребреница“) 2/16     Преузми pdf документ  
4. Одлука о боравишној такси („Службени Билтен општине Шековићи“) 13/17 06.01.2018.   Преузми pdf документ  
  ПЦ Источно Сарајево
1. Одлука o одређивању висини боравишне таксе (Службени гласник општине Вишеград) 2/14 06.03.2014.   Преузми pdf документ  
1.1. Одлука o измјени и допунама Одлуке о висини боравишне таксе (Службени гласник општине Вишеград) 4/16 09.04.2016.   Преузми pdf документ  
2. Одлука o висини боравишне таксе на подручју општине Чајниче (Службени гласник Општине Чајниче) 12/16 07.01.2017.   Преузми pdf документ  
3. Одлука o висини боравишне таксе (Службени гласник Скупштине општине Рудо) 2/16 01.04.2016.   Преузми pdf документ  
4. Одлука o висини боравишне таксе Општине Калиновик (Службени гласник Скупштине општине Калиновик) 6/16 23.12.2016.   Преузми pdf документ  
5. Одлука o висини боравишне таксе Општине Ново Горажде (Службени гласник Скупштине општине Ново Горажде)   01.06.2007.   Преузми pdf документ  
6. Одлука o висини боравишне таксе Општине Хан Пијесак (Службени гласник Скупштине општине Хан Пијесак)   01.05.2016.   Преузми pdf документ  
7. Одлука o висини боравишне таксе Општине Рогатица (Службени гласник Скупштине општине Рогатица) 2/16 10.03.2016.   Преузми pdf документ  
  ПЦ Tребиње
1. Одлука o висини боравишне таксе која се плаћа на подручју општине Невесиње (Службени гласник општине Невесиње) 1/16 03.03.2016.   Преузми pdf документ  
2. Одлука o висини боравишне таксе која се плаћа на подручју општине Фоча (Службени гласник општине Фоча) 6/15 06.06.2015.   Преузми pdf документ  
2.1. Одлука о допунама Одлуке о боравишној такси Општине Фоча (Службени гласник општине Фоча) 8/16 19.06.2016.   Преузми pdf документ  
3. Одлука o висини боравишне таксе која се плаћа на подручју општине Гацко (Службени гласник општине Гацко) 2/17 16.05.2017.   Преузми pdf документ  
4. Одлука o висини боравишне таксе Општине Рогатица (Службени гласник општине Рогатица) 2/16 10.03.2016.   Преузми pdf документ  
5. Одлука o висини боравишне таксе Општине Ново Горажде (Службени гласник општине Ново Горажде)       Преузми pdf документ  
6. Одлука о одређивању паушалног износа бравишне таксе на годишњем нивоу - Град Требиње (Службени гласник Града Требиња) 3/16 07.04.2016.   Преузми pdf документ  
7. Одлука о измјенама Одлуке о висини боравишне таксе - Град Требиње (Службени гласник Града Требиња) 2/19 19.03.2019.   Преузми pdf документ  

ПРОПИСИ О НАКНАДАМА
Редни број НАКНАДЕ Службени гласник Републике Српске Период примјене обрасца Ћир. Лат.
Почетак примјене прописа Престанак важења прописа
  I Важећи прописи
  ЗАКОНИ
  А) Накнада за противгрaдну заштиту          
1. Закон о противградној заштити 39/03 11.06.2003.   Преузми pdf документ  
1.1. Закон о измјенама и допунама Закона о противградној заштити 110/08 04.12.2008.   Преузми pdf документ  
  Б) Накнадe за шуме          
1. Закон о шумама 75/08 23.08.2008.   Преузми pdf документ  
1.1. Закон о измјенама и допунама Закона о шумама 60/13 26.07.2013.   Преузми pdf документ  
1.2. Закон о измјенама и допунама Закона о шумама 70/20 24.07.2020.   Преузми pdf документ  
  В) Концесионе накнадe          
1. Закон о концесијама 59/13 23.07.2013.   Преузми pdf документ  
1.1. Закон о измјенама и допунама Закона о концесијама 16/18 03.03.2018.   Преузми pdf документ  
1.2. Закон о измјенама и допунама Закона о концесијама 70/20 24.07.2020.   Преузми pdf документ  
2. Закон о рударству 59/12 03.07.2012.   Преузми pdf документ  
  Г) Накнадe за противпожарну заштиту          
1. Закон о заштити од пожара 71/12 04.08.2012. 18.11.2019. Преузми pdf документ  
2. Закон о заштити од пожара 94/19 19.11.2019. Преузми pdf документ  
  Д) Накнаде за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије          
  ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
  А.1.) Накнаде за противгрдану заштиту          
1. Одлука о висини накнаде за финансирање противградне заштите у Републици Српској 16/10 11.03.2010.   Преузми pdf документ  
1.1. Одлука о измјени одлуке за финансирање противградне заштите у Републици Српској 61/11 21.06.2011.   Преузми pdf документ  
1.2. Одлука о измјени Одлуке о висини накнаде за финансирање противградне заштите у Републици Српској 47/13 15.06.2013.   Преузми pdf документ  
1.3. Одлука о измјенама Одлуке о висини накнаде за финансирање противградне заштите у Републици Српској 24/14 10.04.2014.   Преузми pdf документ  
1.4. Одлука о измјенама Одлуке о висини накнаде за финансирање противградне заштите у Републици Српској 26/19 05.04.2019.   Преузми pdf документ  
1.5. Упутство за подношење и попуњавање пореске пријаве за остале накнаде, Образац ПП-ОН 40/20 02.05.2020.   Преузми pdf документ  
  Б.1.) Накнадe за шуме          
1. Правилник о евиденцији ускладиштених шумских дрвних сортимената на постројењима за прераду дрвета 13/09 04.03.2009.   Преузми pdf документ  
2. Правилник о начину прикупљања, критеријумима за расподјелу средстава и поступку коришћења средстава посебних намјена за шуме 68/12 28.07.2012.   Преузми pdf документ  
  В.1.) Концесионе накнадe          
1. Правилник о начину утврђивања концесионе накнаде за кориштење минералних сировина 05/03 11.02.2003.   Преузми pdf документ  
1.1. Правилник о допунама Правилника о начину утврђивања концесионе накнаде за кориштење минералних сировина 59/05 25.06.2005.   Преузми pdf документ  
1.2. Упутство за подношење и попуњавање пореске пријаве за остале накнаде, Образац ПП-ОН 12/19 23.02.2019.   Преузми pdf документ  
  II Неважећи прописи
  ЗАКОНИ
  А.) Накнаде за противгрaдану заштиту          
1. Закон о противградној заштити 32/97   10.06.2003.    
  Б) Накнадe за шуме          
2. Закон о шумама-пречишћени текст 66/03   22.08.2008. Преузми pdf документ  
2.1. Закон о измјенама и допунама Закона о шумама 53/05 09.06.2005. 22.08.2008. Преузми pdf документ  
2.2. Закон о измјенама и допунама Закона о шумама 91/06 28.09.2006. 22.08.2008. Преузми pdf документ  
  В) Концесионе накнадe          
3. Закон о концесијама 25/02 28.05.2002. 22.07.2013. Преузми pdf документ  
3.1. Закон о измјенама и допунама Закона о концесијама 91/06 28.09.2006. 22.07.2013. Преузми pdf документ  
3.2. Закон о измјенама и допунама Закона о концесијама 92/09 16.10.2009. 22.07.2013. Преузми pdf документ  
4. Закон о рударству 10/1995 30.06.1995. 02.07.2012. Преузми pdf документ  
4.1. Закон о измјенама и допунама Закона о рударству 18/1995 21.09.1995. 02.07.2012. Преузми pdf документ  
4.2. Закон о измјенама и допунама Закона о рударству 10/1998 08.04.1998. 02.07.2012. Преузми pdf документ  
4.3. Закон о измјенама и допунама Закона о рударству 63/02 19.10.2002. 02.07.2012. Преузми pdf документ  
4.4. Закон о измјенама и допунама Закона о рударству 69/02 12.11.2002. 02.07.2012. Преузми pdf документ  
4.5. Закон о измјенама и допунама Закона о рударству 86/03 02.11.2003. 02.07.2012. Преузми pdf документ  
4.6. Закон о рударству-пречишћени текст- 107/05   02.07.2012. Преузми pdf документ  
4.7. Закон о измјенама и допунама Закона о рударству 75/10 14.08.2010. 02.07.2012. Преузми pdf документ  
  Г) Накнадe за противпожарну заштиту          
5. Закон о заштити од пожара 16/95 26.08.1995. 03.08.2012.    
5.1. Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара 16/02 08.04.2002. 03.08.2012. Преузми pdf документ  
5.2. Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара 02/05 19.01.2005. 03.08.2012. Преузми pdf документ  
5.3. Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара 01/08 12.01.2008. 03.08.2012. Преузми pdf документ  
5.4. Закона о заштити од пожара – пречишћен текст 06/09 26.08.1995. 03.08.2012. Преузми pdf документ  
  Д) Накнаде за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије          
6. Закон о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије 85/03 31.10.2003. 26.06.2014. Преузми pdf документ  
6.1. Закон о измјенама и допунама Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије 75/10 14.08.2010. 26.06.2014. Преузми pdf документ  
6.2. Закон о измјенама Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије 78/11 10.08.2011. 26.06.2014. Преузми pdf документ  
6.3. Закон о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије 52/14 27.06.2014.   Преузми pdf документ  
6.4. Закон о измјенама Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије 15/16 08.03.2016.   Преузми pdf документ  
6.5. Закон о престанку важења Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије 17/18 01.04.2018.   Преузми pdf документ  
  ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
  А.1.) Накнаде за противгрaдну заштиту          
1. Одлука о висини накнаде за финансирање система противградне заштите у Републици Српској 114/04

31.12.2004

10.03.2010. Преузми pdf документ  
1.1. Одлука о висини накнаде за финансирање противградне заштите у Републици Српској 16/10 11.03.2010. 14.06.2013. Преузми pdf документ  
1.2. Одлука о измјени Одлуке о висини накнаде за финансирање противградне заштите у Републици Српској 16/11 21.06.2011. 14.06.2013.    
1.3. Упутство за подношење и попуњавање пореске пријаве за остале накнаде, Образац ПП-ОН 12/19 05.02.2019. 01.05.2020. Преузми pdf документ  
1.4. Упутство за подношење и попуњавање пореске пријаве за остале накнаде, Образац ПП-ОН 39/19 25.05.2019. 01.05.2020. Преузми pdf документ  
Б.1.) Накнадe за шуме          
1. Правилник о начину прикупљања, критеријумима за расподјелу средстава и поступку коришћења средстава посебних намјена за шуме 106/11 03.11.2011. 27.07.2012. Преузми pdf документ  
  Упутство за подношење и попуњавање пореске пријаве за остале накнаде, Образац ПП-ОН 111/10 13.11.2010. 20.10.2014. Преузми pdf документ  
  Исправка Упутства за подношење и попуњавање пореске пријаве за остале накнаде, Образац ПП-ОН 115/10 13.11.2010. 20.10.2014. Преузми pdf документ  
  Упутство за подношење и попуњавање пореске пријаве за остале накнаде, Образац ПП-ОН 89/14 21.10.2014. 12.02.2015. Преузми pdf документ  
  Упутство за подношење и попуњавање пореске пријаве за остале накнаде, Образац ПП-ОН 8/15 13.02.2015. 10.10.2016. Преузми pdf документ  
  Упутство за подношење и попуњавање пореске пријаве за остале накнаде, Образац ПП-ОН 84/16 11.10.2016. 22.02.2019. Преузми pdf документ  

ФИСКАЛИЗАЦИЈА
Редни број ПРОПИСИ О ФИСКАЛИЗАЦИЈИ Службени гласник Републике Српске Период примјене прописа Ћир. Лат.
Почетак примјене прописа Престанак важења прописа
  I Важећи прописи o фискализацији
  ЗАКОНИ
1. Закон о фискалним  касама 96/07 14.08.2007   Преузми pdf документ  
1.1 Закон о измјенама и допунама Закона о фискалним касама 01/11 13.01.2011   Преузми pdf документ  
1.2 Закон о измјенама и допунама Закона о фискалним касама 65/14 01.08.2014   Преузми pdf документ  
1.3 Закон о измјенама и допунама Закона о фискалним касама 21/15 27.03.2015   Преузми pdf документ  
1.4 Закон о измјенама и допунама Закона о фискалним касама 58/19 17.07.2019   Преузми pdf документ  
  ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
1.

Правилник о техничким и функционалним карактеристикама фискалне касе, садржају формулара и начину испитивања узорка типа фискалне касе

13/08 21.02.2008   Преузми pdf документ  
1.1

Правилник о измјенама и допунама Правилника о техничким и функционалним карактеристикама фискалне касе, садржају формулара и начину испитивања узорка типа фискалне касе

121/08 31.12.2008   Преузми pdf документ  
2

Правилник о техничким и функционалним карактеристикама терминала, садржају формулара и начину испитивања узорка типа терминала

13/08 21.02.2008   Преузми pdf документ  
2.1

Правилник о измјенама Правилника о техничким и функционалним карактеристикама терминала, садржају формулара и начину испитивања узорка типа терминала

121/08 31.12.2008   Преузми pdf документ  
3

Правилник о функционалним карактеристикама софтверске апликације, садржају формулара и начину испитивања узорка типа софтверске апликације

13/08 21.02.2008   Преузми pdf документ  
3.1

Правилник о измјенама Правилника о функционалним карактеристикама софтверске апликације, садржају формулара и начину испитивања узорка типа софтверске апликације

121/08 31.12.2008   Преузми pdf документ  
4 Правилник о изгледу фискалних докумената, значењу појединих података садржаних у фискалним документима и контурама фискалног лога 13/08 21.02.2008   Преузми pdf документ  
5 Правилник о измјенама и допунама Правилник о изгледу фискалних докумената, значењу појединих података садржаних у фискалним документима и контурама фискалног лога 121/08 31.12.2008   Преузми pdf документ  
6 Правилник о садржају Записника о уништавању фискалног модула 18/08 07.03.2008   Преузми pdf документ  
7 Правилник о садржају Захтјева за замјену фискалног модула 18/08 07.03.2008   Преузми pdf документ  
8 Правилник о садржају Захтјева за накнадну фискализацију усљед сервисирања 18/08 07.03.2008   Преузми pdf документ  
8.1 Правилник о измјени Правилника о садржају Захтјева за накнадну фискализацију усљед сервисирања 16/09 14.03.2009   Преузми pdf документ  
9. Правилник о садржају Захтјева за иницијалну фискализацију 18/08 07.03.2008   Преузми pdf документ  
10 Правилник о измјенама Правилника о садржају Захтјева за иницијалну фискализацију 74/08 20.08.2008   Преузми pdf документ  
11 Правилник о изгледу, садржају и начину вођења досијеа и Сервисне књижице софтверске апликације 18/08 07.03.2008   Преузми pdf документ  
12 Правилник о изгледу, садржају и начину вођења досијеа и Сервисне књижице терминала 18/08 07.03.2008   Преузми pdf документ  
13 Правилник о изгледу, садржају и начину вођења досијеа и Сервисне књижице фискалне касе 18/08 07.03.2008   Преузми pdf документ  
14 Правилник о садржају писаног фискалног рачуна и начину његовог издавања 18/08 07.03.2008   Преузми pdf документ  
14.1 Правилник о измјени Правилника о садржају писаног фискалног рачуна и начину његовог издавања 121/08 31.12.2008   Преузми pdf документ  
15 Правилник о садржају писаног рекламираног рачуна и начину његовог издавања 18/08 07.03.2008   Преузми pdf документ  
15.1 Правилник о измјени Правилника о садржају писаног рекламираног рачуна и начину његовог издавања 121/08 31.12.2008   Преузми pdf документ  
16 Правилник о садржају и вођењу књиге дневних извјештаја 18/08 07.03.2008   Преузми pdf документ  
17 Правилник о динамици фискализације 55/08 21.06.2008   Преузми pdf документ  
17.1 Исправка Правилника о динамици фискализације 73/08 16.08.2008   Преузми pdf документ  
17.2 Правилник о измјенама и допунама Правилника о динамици фискализације 92/08 08.10.2008   Преузми pdf документ  
17.3 Правилник о изнјенама и допунама Правилника о динамици фискализације 118/08 24.12.2008   Преузми pdf документ  
17.4 Правилник о допунама Правилника о динамици фискализације 127/08 08.01.2009   Преузми pdf документ  
17.5 Правилник о изнјенама Правилника о динамици фискализације 21/09 01.04.2009   Преузми pdf документ  
17.6 Правилник о изнјенама Правилника о динамици фискализације 58/09 08.07.2009   Преузми pdf документ  
18 Правилник о изгледу и садржају ознаке којом се означава објекат у случају изрицања мјере забране обављања дјелатности, као и начину означавања таквог објекта 71/08 08.08.2008   Преузми pdf документ  
19

Правилник о изгледу и садржају обавјештења које обвезник истиче у објекту у коме врши промет робе, односно услуга

71/08 08.08.2008   Преузми pdf документ  
20 Правилник о изгледу сервисне, фискалне и програмске пломбе 71/08 08.08.2008   Преузми pdf документ  
21 Правилник о садржају евиденције о овлашћеним сервисима и сервисерима 16/09 14.03.2009   Преузми pdf документ  
22

Правилник о садржају евиденције о фискализованим касама

16/09 14.03.2009   Преузми pdf документ  
23 Правилник о садржају захтјева за промјену назива и адресе продајног мјеста 16/09 14.03.2009   Преузми pdf документ  
24

Правилник о садржају захтјева за брисање  из регистра фискализованих каса

86/14 07.10.2014   Преузми pdf документ  
25

Правилник о условима, поступку и начину извршења мјере забране обављања дјелатности...

25/15 10.04.2015   Преузми pdf документ  
26

Правилник о измјени Правилника о занатским дјелатностима

80/18 06.09.2018   Преузми pdf документ  
27

Исправка Правилника о измјени Правилника о занатским дјелатностима

90/18 06.09.2018   Преузми pdf документ  
 

II Неважећи прописи о фискализацији

 

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

1.

Правилник о садржају захтјева за брисање из регистра фискализованих каса

16/09 14.03.2009 06.10.2014 Преузми pdf документ  
1.1.

Захтјев за брисање из регистра фискализованих каса (Образац ЗБРФК)

  14.03.2009 06.10.2014 Преузми pdf документ  

ПРОПИСИ О ПОРЕЗУ НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА
Редни број ПРОПИСИ О ПОРЕЗУ НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА Службени гласник Републике Српске Период примјене прописа Ћир. Лат.
Почетак примјене прописа Престанак важења прописа
  I Важећи прописи о порезу на употребу, држање и ношење добара
  ЗАКОНИ
1. Закон о порезу на употребу држање и ношење добара 37/01 11.08.2001.   Преузми pdf документ  
2. Закону о измјенама Закона о порезу на употребу држање и ношење добара 35/07 11.05.2007.   Преузми pdf документ  
3. Закону о измјенама Закона о порезу на употребу држање и ношење добара 52/14 27.06.2014.   Преузми pdf документ  
4. Закону о измјенама Закона о порезу на употребу држање и ношење добара 110/15 07.01.2016.   Преузми pdf документ  
5. Закону о измјенама Закона о порезу на употребу држање и ношење добара 44/16 03.06.2016.   Преузми pdf документ  
5.1. Закон о измјенама Закона о порезима на употребу држање и ношење добара 66/18 25.07.2018.   Преузми pdf документ  
  ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
1. Упутство за плаћање и подношење пореске пријаве за порез на употребу, држање и ношење добара 11/19 20.02.2019.   Преузми pdf документ  
  II Неважећи прописи о порезу на употребу, држање и ношење добара
  ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
1. Упутство за подношење пореске пријаве за порез на употребу, држање и ношење добара 89/14 21.10.2014. 07.04.2016. Преузми pdf документ  
1.1. Oбрасци пореске пријаве за регистровано оружје 113/03 01.01.2004. 20.10.2014. Преузми pdf документ  
2. Упутство за плаћање и подношење пореске пријаве за порез на употребу, држање и ношење добара 25/16 08.04.2016.   Преузми pdf документ  

ОСТАЛИ ПРОПИСИ
Редни број ОСТАЛИ ПРОПИСИ Службени гласник Републике Српске Период примјене прописа Ћир. Лат.
Почетак примјене прописа Престанак важења прописа
  I Важећи прописи
  ЗАКОНИ
  А) Прописи о рачуноводству
1. Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске 94/15 24.11.2015.   Преузми pdf документ  
1.2 Закон о измјенама и допунама Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске 78/20 01.01.2021.   Преузми pdf документ  
  Б) Прописи о судским таксама
2. Закон о судским таксама 73/08 16.08.2008.   Преузми pdf документ  
1.1. Закон о измјенама и допунама Закона о судским таксама 49/09 19.06.2009.   Преузми pdf документ  
1.2. Закон о измјенама и допунама Закона о судским таксама 67/13 16.08.2013.   Преузми pdf документ  
1.3. Закон о допуни Закона о судским таксама 63/14 26.07.2014.   Преузми pdf документ  
1.4. Закон о измјенама и допунам Закона о судским таксама 66/18 25.07.2018.   Преузми pdf документ  
  В) Прописи о раду
1. Закон о раду 1/16 01.01.2016.   Преузми pdf документ  
1.1. Закон о измјенама и допунама Закона о раду 66/18 01.08.2018.   Преузми pdf документ  
  Г) Прописи о унутрашњем платном промету
1. Закон о унутрашњем платном промету 52/12 15.06.2012.   Преузми pdf документ  
1.2. Закон о унутрашњем платном промету - исправка 92/12     Преузми pdf документ  
1.3. Закон о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету 58/19 17.07.2019.   Преузми pdf документ  
  Д) Прописи о подстицајима у привреди
1. Закон о подстицајима у привреди Републике Српске 52/19 01.07.2019.   Преузми pdf документ  
1.2 Закон о измјени и допунама Закон о подстицајима у привреди Републике Српске 78/20 13.08.2020.   Преузми pdf документ  
  ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
  А.1.) Прописи о рачуноводству
1. Правилник о контном оквиру и садржани рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике 106/15 01.01.2016.   Преузми pdf документ  
1.1. Правилник о садржини и форми образаца финансијских извјештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике 63/16 06.08.2016.   Преузми pdf документ  
1.2. Правилник о садржини и форми образаца финансијских извјештаја за друштва за осигурање 63/16 06.08.2016.   Преузми pdf документ  
1.3. Правилник о садржини и форми финансијских извјештаја за инвестицион фондове 63/16 06.08.2016.   Преузми pdf документ  
1.4. Правилник о садржини и форми образаца финансијских извјештаја о промјенама на капиталу 63/16 06.08.2016.   Преузми pdf документ  
  В.1.) Прописи о раду
1. Одлука о најнижој плати 3/20 01.01.2020.   Преузми pdf документ  
2. Одлука о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику 53/16 08.07.2016.   Преузми pdf документ  
  I Неважећи прописи
  ЗАКОНИ
  А) Прописи о рачуноводству
1. Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске 36/09 01.01.2010. 23.11.2015. Преузми pdf документ  
1.1. Закон о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске 52/11 26.05.2011. 23.11.2015. Преузми pdf документ  
  В) Прописи о раду
2. Закон о раду- пречишћени текст 55/07 04.07.2007. 31.12.2015. Преузми pdf документ  
  ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
  А.1.) Прописи о рачуноводству
1. Правилник о контном оквиру и садржани рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике 99/14 15.11.2014. 31.12.2015. Преузми pdf документ  
1.2. Правилник о садржини и форми образаца финансијских извјештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике 49/15 06.08.2016. 05.08.2016. Преузми pdf документ  
1.3. Правилник о садржини и форми образаца финансијских извјештаја за друштва за осигурање 97/09 01.01.2010. 05.08.2016. Преузми pdf документ  
1.4. Правилник о контном оквиру, садржини рачуна у контном оквиру и садржани и форми финансијских извјештаја за инвестиционе фондове 101/09 01.01.2010. 05.08.2016. Преузми pdf документ  
1.5. Правилник о садржини и форми образаца извјештаја о промјенама на капиталу 84/09 01.01.2010. 05.08.2016. Преузми pdf документ  
  В.1.) Прописи о раду
1. Општи колективни уговор 40/10 19.05.2010.      
1.1. Одлука о примјени одредаба Општег колективног уговора 35/16 21.04.2016. 30.05.2016. Преузми pdf документ  
1.2. Одлука о измјени Одлуке о примјени одредаба Општег колективног уговора 43/16 31.05.2016. 30.06.2016. Преузми pdf документ  
1.3. Одлука о најнижој плати 2/17 01.01.2017. 31.12.2017. Преузми pdf документ  
1.4. Одлука о најнижој плати 2/18 01.01.2018.   Преузми pdf документ  
1.5. Одлука о измјени Одлуке о најнижој плати 69/18 01.08.2018.   Преузми pdf документ  
1.6 Одлука о најнижој плати 120/18 01.01.2019. 31.12.2019. Преузми pdf документ  

ПРОПИСИ О ИГРАМА НА СРЕЋУ

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске