Nоvоsti

1.10.2020
30.9.2020
29.9.2020
24.9.2020
15.9.2020
Svе nоvоsti
slika
<мај 2024>
понутосречетпетсубнед
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
PREGLED PROPISA
Redni broj NAZIV PROPISA Službeni glasnik Republike Srpske Početak primjene propisa Ćir Lat
  ZAKONI        
1. Zakon o porezu na nepokretnosti 91/15 01.01.2016. Preuzmi pdf dokument  
  PRAVILNICI        
1. Pravilnik o upisu u fiskalni registar nepokretnosti 100/16 03.12.2016. Preuzmi pdf dokument  
2. Pravilnik o poreskom računu i načinu plaćanja poreza na nepokretnosti 100/16 03.12.2016. Preuzmi pdf dokument  

OBRASCI

PRIJAVE ZA POREZ NA NEPOKRETNOSTI
Redni broj PRIJAVE ZA POREZ NA NEPOKRETNOSTI Službeni glasnik Republike Srpske Ćir Lat
1. Obrazac PFRN - Prijava za upis u fiskalni registar nepokretnosti 100/16 Preuzmi pdf dokument  
2. Obrazac ZOPN - Zahtjev za oslobađanje plaćanja poreza i primjenu niže poreske stope 100/16 Preuzmi pdf dokument  
3. Obrazac PVON - Prijava za promjenu vlasnika / odjavu nepokretnosti 100/16 Preuzmi pdf dokument  
4. Obrazac ZUPO - Zahtjev za umanjenje poreske osnovice 100/16 Preuzmi pdf dokument  

UPUTSTVA ZA POPUNJAVANJE PRIJAVA ZA POREZ NA NEPOKRETNOSTI

PRIMJERI POPUNJENIH OBRAZACA

OSTALI OBRASCI
Redni broj OSTALI OBRASCI Ćir Lat
1. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o stanju obaveza poreza na nepokretnosti Preuzmi pdf dokument Preuzmi pdf dokument
2. Prigovor zbog nepodnošenja ZOPN Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  
3. Prigovor zbog nepodnošenja ZUPO Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  
4. Prigovor zbog nepodnošenja ZUPO I ZOPN Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  
5. Prigovor zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE


Uplata se vrši putem platnog naloga koji se popunjava prema uputstvu datom u tabeli:


Vrsta prihoda Naziv prihoda
Uplatio je Ime i prezime / naziv poreskog obveznika, adresa i broj telefona
Svrha doznake Porez na nepokretnosti
Primalac Račun javnih prihoda grada / opštine
Datum uplate Datum uplate
Račun pošiljaoca: Račun pošiljaoca
(polje se ne popunjava ako se plaća u gotovini)
Račun primaoca: Račun javnih prihoda grada / opštine koji je naveden u poreskom računu za porez na nepokretnosti
Iznos Iznos koji se uplaćuje u KM
Broj poreskog obveznika JMB fizičkog lica / JIB pravnog lica
Vrsta uplate 0: redovna
Vrsta prihoda 714112
Poreski period: od Početak poreskog perioda (dd/mm/gg)
Poreski period: do Završetak poreskog perioda (dd/mm/gg)
Opština Šifra grada / opštine gdje se nepokretnost nalazi, prema šifarniku opština i gradova
Budžetska organizacija

9999999PREGLED TRŽIŠNIH VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA ZA GRADOVE I OPŠTINE U REPUBLICI SRPSKOJ
PREGLED TRŽIŠNIH VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA ZA GRADOVE I OPŠTINE U REPUBLICI SRPSKOJ

VRIJEDNOSTI KOEFICIJENATA ZA KOREKCIJU PROCIJENJENE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI
Redni broj VRIJEDNOSTI KOEFICIJENATA ZA KOREKCIJU PROCIJENJENE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI Službeni glasnik Republike Srpske Početak primjene propisa Ćir Lat
1. Rješenje o vrijednostima koeficijenata za korekciju procijenjene tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2012. godinu 73/12 01.01.2012. Preuzmi pdf dokument  
2. Rješenje o vrijednostima koeficijenata za korekciju procijenjene tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2016. godinu 37/16 01.01.2016. Preuzmi pdf dokument  
3. Rješenje o vrijednostima koeficijenata za korekciju procijenjene tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2017. godinu 28/17 01.01.2017. Preuzmi pdf dokument  
4. Rješenje o vrijednostima koeficijenata za korekciju procijenjene tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2018. godinu 10/18 01.01.2018. Preuzmi pdf dokument  
5. Rješenje o vrijednostima koeficijenata za korekciju procijenjene tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2019. godinu 9/19 01.01.2019. Preuzmi pdf dokument  

STOPE POREZA NA POKRETNOSTI

PREGLED PRIPADNOSTI ULICA PO ZONAMA ZA GRADOVE I OPŠTINE U REPUBLICI SRPSKOJ

PREUZIMANJE PORESKOG RAČUNA U ELEKTRONSKOM OBLIKU

Poreska uprava Republike Srpske omogućila je uslugu elektronskog dostavljanja računa (eRačuna) za porez na nepokretnosti poreskim obveznicima, koja je dostupna na internet stranici Elektronske usluge - elektronski račun.

Kada poreski račun za porez na nepokretnosti u elektronskom obliku bude kreiran, svi poreski obveznici koji se registruju za ovu uslugu, će na svoju e-mail adresu dobiti obavještenje da im je kreiran poreski račun u elektronskom obliku, koji će tada moći pregledati i preuzeti.

Naime, ovo funkcionalno i ekonomično rješenje omogućava poreskim obveznicima aktiviranje usluge elektronskog dostavljanja računa za porez na nepokretnosti bez potrebe dolaska na šaltere Poreske uprave Republike Srpske, a dostupno je na internet stranici Elektronske uluge - elektronski račun, gdje poreski obveznici koji nisu korisnici eUsluga mogu, unošenjem traženih podataka, aktivirati uslugu eRačun i koristiti pogodnosti te usluge.

Cilj kreiranja elektronskog računa za nepokretnosti je da se smanje troškovi obrade podataka, zatim efikasnija, brža i jeftinija dostava računa za porez na nepokretnosti.

Ova usluga poreskim obveznicima - vlasnicima nepokretnosti u Republici Srpskoj, koji žive u BiH ili inostranstvu, omogućava da jednostavno, kroz par koraka, putem interneta imaju uvid u svoje obaveze za porez na nepokretnosti.


PITANJA I ODGOVORI
06.03.2017.

Najčešća pitanja iz oblasti poreza na nepokretnosti

1. Kada nastaje obaveza plaćanja poreza na nepokretnosti?
Obaveza plaćanja poreza na nepokretnosti nastaje danom kada poreski obveznik stekne ili počne da koristi nepokretnost, zavisno od toga koji od uslova bude prije ispunjen.
2. Da li je obveznik poreza na nepokretnosti vlasnik nepokretnosti ili korisnik nepokretnosti?
Poreski obveznik poreza na nepokretnosti je vlasnik nepokretnosti, a ukoliko se vlasnik nepokretnosti ne može odrediti ili pronaći, poreski obveznik u smislu ovog zakona je lice koje po bilo kom osnovu koristi nepokretnost.
3. Koji je rok za podnošenje prigovora na poreski račun?
U skladu sa članom 16. stav 1. Zakona o porezu na nepokretnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 91/15), protiv utvrđene poreske obaveze iz poreskog računa poreski obveznik ima pravo prigovora u roku od petnaest dana od dana predaje poreskog računa poreskom obvezniku.
4. Kako se ostvaruje pravo na oslobađanje plaćanja nepokretnosti?
Poreski obveznici koji su vlasnici nepokretnosti, a koje su prema članu 9. Zakona o porezu na nepokretnosti oslobođene plaćanja poreza na nepokretnosti, obavezni su uz Prijavu za upis u fiskalni registar nepokretnosti - Obrazac PFRN, podnijeti i Zahtjev za oslobađanje plaćanja poreza - Obrazac ZOPN kako bi ostvarili pravo na oslobađanje plaćanja nepokretnosti.
5. Koji je rok za plaćanje poreza na nepokretnosti?
Porez na nepokretnosti plaća se u dva dijela: prvi, najkasnije do 30. juna i drugi, najkasnije do 30. septembra u poreskoj godini, s tim da uplata prvog dijela ne može biti manja od 50% ukupnog iznosa poreske obaveze utvrđene poreskim računom.
6. Koje su obaveze lica koje stiče nepokretnost, a koje su obaveze lica koje prenosi pravo na nepokretnostima?
Sticanjem ili početkom korišćenja nepokretnosti koja nije upisana u fiskalni registar nepokretnosti poreski obveznik dužan je da u roku od 30 dana nadležnoj područnoj jedinici Poreske uprave podnese Prijavu za upis u fiskalni registar nepokretnosti prema lokaciji nepokretnosti.

Poreski obveznik koji u toku poreske godine izvrši prenos vlasništva nad nepokretnosti za koju je izdat poreski račun za datu poresku godinu, obavezan je da izmiri dospjeli dio poreske obaveze za period od početka godine do dana prenosa vlasništva nad nepokretnosti.

Poreski obveznik koji u toku poreske godine izvrši prenos vlasništva nad nepokretnosti na drugog poreskog obveznika, dužan je da podnese Prijavu za promjenu vlasnika/odjavu nepokretnosti (PVON), u roku od 30 dana od dana nastanka prenosa prava nad tom nepokretnosti.

7. Koje su posljedice neplaćanja poreza ne nepokretnosti?
Na iznos poreske obaveze koja nije plaćena u propisanom roku, poreski obveznk je dužan da plati kamatu koja se obračunava po stopi od 0,03% dnevno, kao i novčanu kaznu u iznosu od 20% od utvrđene obaveze, kako je propisano članom 51. i članom 96. Zakona o poreskom postupku Republike Srpske („Sl. glasnik RS", br. 102/2011, 108/2011, 67/2013, 31/2014 i 44/2016). Postupak prinudne naplate poreskih obaveza, Poreska uprava pokreće po službenoj dužnosti istekom roka za plaćanje prijavljenih poreskih obaveza ili istekom roka za plaćanje iz izvršnog rješenja o utvrđivanju poreskih obaveza.
8. Koje su posljedice neregistrovanja poreza ne nepokretnosti?
Članom 94. i 95. Zakona o poreskom postupku Republike Srpske, propisano je da će se za prekrašaj kazniti poreski obveznik fizičko lice novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM, te od 1000 KM do 3000 KM poreski obveznik pravno lice i novčanom kaznom od 500 do 1500 KM odgovorno lice u pravnom licu. U slučaju da poreski obveznik ne podnese prijavu za registraciju nepokretnosti, Poreska uprava po službenoj dužnosti registruje nepokretnost.
9. Kako se ostvaruje pravo na umanjenje poreske osnovice (Obrazac ZUPO)?
Članom 10. stav 1) Zakona o porezu na nepokretnosti, je propisano da poreski obveznik ima pravo na umanjenje poreske osnovice utvrđene u skladu sa ovim zakonom za 50 m2 za obveznika i po 10 m2 za svakog člana njegovog domaćinstva, od procijenjene vrijednosti nepokretnosti u kojoj stanuje. Navedeno pravo se ostvaruje podnošenjem Zahtjeva za umanjenje poreske osnovice – obrazac ZUPO.
10. Ko može ostvariti pravo na umanjenje poreske osnovice?
Poreski obveznik ima pravo na umanjenje poreske osnovice utvrđene u skladu sa Zakonom o porezu ne nepokretnosti, za vrijednost do 50 m2 za obveznika i po 10 m2 za svakog člana njegovog domaćinstva od procijenjene vrijednosti nepokretnosti koja je njihovo prebivalište. Pravo na umanjenje poreske osnovice može ostvariti samo vlasnik nepokretnosti i isto se odnosi samo na jednu nepokretnost u kojoj poreski obveznik ili članovi njegovog domaćinstva imaju prebivalište.
11. Šta ako vlasnik ne stanuje u nepokretnosti?
Vlasnik nepokretnosti koji ne stanuje u nepokretnosti, odnosno nema mjesto prebivališta u toj nepokretnosti, u tom slučaju ne može ostvariti pravo na umanjenje poreske osnovice za tu nepokretnost, jer se umanjenje odnosi samo na jednu nepokretnost u kojoj poreski obveznik ili članovi njegovog domaćinstva imaju prebivalište.
12. Šta ako dođe do promjene u obimu prava na umanjenje poreske osnovice, odnosno oslobađanja?
S obzirom da se pravo na umanjenje poreske osnovice ostvaruje podnošenjem pismenog Zahtjeva za umanjenje poreske osnovice (ZUPO), promjena podataka navedenih u Zahtjevu se vrši podnošenjem izmijenjenog zahtjeva Poreskoj upravi. Izmijenjeni ZUPO se može podnijeti i u prilogu prigovora kojim se pobija poreski račun za tekuću poresku godinu, i to u roku od 15 dana od dana dostavljanja poreskog računa poreskom obvezniku.


OBAVJEŠTENJA I INFORMACIJE

  • INFORMACIJE ZA UPIS U FISKALNI REGISTAR NEPOKRETNOSTI

    Poreski obveznici vlasnici nepokretnosti obavezni su da podnesu prijavu za upis u fiskalni registar nepokretnosti – Obrazac PFRN, a ako se vlasnik ne može utvrditi, korisnik nepokretnosti podnosi prijavu za upis u fiskalni registar nepokretnosti.

    Poreski obveznici, vlasnici i suvlasnici nad nepokretnosti u kojoj stanuju, kao i korisnici ili zajedničari, imaju pravo na umanjenje poreske osnovice za 50m2 za obveznika i po 10m2 za svakog člana njihovog domaćinstva, od procijenjene vrijednosti nepokretnosti u kojoj stanuju, a to pravo ostvaruju podnošenjem Zahtjeva za umanjenje poreske osnovice – Obrazac ZUPO koji su obavezni podnijeti uz Obrazac PFRN.

    Poreski obveznici koji su vlasnici nepokretnosti, a koje su prema članu 9. Zakona o porezu na nepokretnosti oslobođene plaćanja poreza na nepokretnosti, pravo na oslobađanje od plaćanja poreza na nepokretnosti ostvaruju na način da prilikom podnošenja Prijave za upis u fiskalni registar nepokretnosti (Obrazac PFRN), podnose i Zahtjev za oslobađanje plaćanja poreza – Obrazac ZOPN.

    Poreski obveznici na poreski račun za porez na nepokretnosti mogu uložiti prigovor u roku od 15 dana, a u zavisnosti od razloga za podnošenje prigovora mogu koristiti jedan od obrazaca koje je Poreska uprava pripremila sa namjerom da poreskim obveznicima omogući jednostavniji i efikasniji način podnošenje prigovora na izdate račune.


KORISNI LINKOVI
e-Katastar (RUGIPP) Registar cijena nepokretnosti (RUGIPP)


Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе је člаnicа IOTA-е

iota Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе primlјеnа је u punоprаvnо člаnstvо Intrа-еvrоpskе оrgаnizаciје pоrеskih uprаvа (IOTA) nа 8. Gеnеrаlnој skupštini kоја је оdržаnа оd 14. dо 16. јunа 2004. gоdinе u Prаgu. www.iota-tax.org

2002-2019 © Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе